Sammenfatning af møder

Referater

Find referater fra tidligere generalforsamlinger i Stevns Erhvervsråd her. Hvis du har spørgsmål til indholdet, er du velkommen til at kontakte Bestyrelsesformand Lars Warm.

Ordinær generalforsmling 2022

Referat af Ordinær Generalforsamling i Stevns Erhvervsråd

Tirsdag den 28. marts 2022 i Hårlevhallen, 4652 Hårlev.

Dagsorden generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Den driftsansvarliges beretning
 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 6. Vedtagelse af plan for indsatsområder til fremme af foreningens formål, efter oplæg fra den afgående bestyrelse
 7. Fremlæggelse af budget for året herunder fastsættelse af kontingent
 8. Indkomne forslag
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af 2 suppleanter
 11. Valg af revisor
 12. Eventuelt

 Referat:

 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Lars Klausen som dirigent.

Lars Klausen blev valgt som dirigent ved akklamation.

Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt via e-mail til alle medlemmer den 8. marts 2022, hvilket er med 21 dages varsel. Indkaldelse af generalforsamling sker ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af dagsorden. Indkaldelse kan se via e-mail såfremt medlemmet har angivet en sådan til foreningen.
Alle medlemmer har angivet en mailadresse.

 1. Valg af referent

Bestyrelsen foreslog kommunikations- og markedsføringskonsulent Marie Bisschop-Thomsen som referent.

Marie Bisschop-Thomsen blev valgt som referent ved akklamation.

 1. Formandens beretning

Formand Lars Warm aflagde sin beretning for 2021:

Kære medlemmer, bestyrelseskollegaer og medarbejdere i Stevns erhvervsråd

Min beretning er jo bestyrelsens beretning – lidt senere vil Thomas aflægge Erhvervsrådets beretning, så jeg vil fokusere på nogle af de vigtigste områder for bestyrelsen.

Et af hovedtemaerne for bestyrelsen i 2021 har været vores nye store projekt, Stevns evolution – Fremtidens Globale Lokalsamfund.

Den har stået på adskillige møder i løbet af året i Visionsrådet, som er tilknyttet hele Stevns Evolution projektet. Det har været en meget spændende proces, som allerede har kastet en lang række meget kreative forslag af sig til udvikling af Stevns. Rådet forsætter sit arbejde i 2022.

Under projektet har vi en række udviklingsgrupper, hvor vi på tværs af faggrupperne ønsker at skabe nye muligheder for virksomheder på Stevns. Specielt gruppen Sport og Events er kommet godt fra start, men vi håber også at se en udvikling indenfor grupperne ”Jordbrug og fødevarer”, samt ”Industri og Produktion”. Kontakt gerne Thomas og teamet, hvis I kunne tænke jer noget mere udvikling inden for jeres fagområde, og gerne selv vil bidrage med kreativitet til processen.

En masse tanker er dukket op i løbet af året: Det kunne jo være spændende, hvis f.eks. nogen af alle de små autoværksteder og lokale elektrikere tog udfordringen op med det markante skifte i danskernes bilpark, fra fossil til el, og etablerede fælles værksteder, så man både kan klare bilen og den 800 volt el samtidig. Det kunne også være spændende om nogle af håndværkerne greb bolden på bæredygtighedsbølgen og f.eks. samlede sig for at byde ind på DGNB-certificeringen, som skyller ind over Danmark – Alle større udbud stiller krav om DGNB-certificering i dag! Flere skoler på Stevns arbejder med tanker om undervisning omkring iværksætteri på skoleskemaet, måske man kunne byde ind her.

Eller hvad med at byde ind på tanken om at etablere erhvervsbyer i Stevns, hvor man deles om vand, varme, medarbejdere, biler, udstyr m.m.

Vi havde i 2021 kommunalvalg, hvor der blev ændret på en del poster og dermed også i den kommunale repræsentation i bestyrelsen i Stevns erhvervsråd. I den forbindelse skal der lyde en meget stor tak til tidligere borgmester Annette Mortensen og den tidligere formand for AET, Mikkel Lundemann, som begge trofast mødte op til vores bestyrelsesmøder og har været en stor hjælp som loyale repræsentanter og ambassadører for Erhvervsrådet i det politiske system på Stevns. I den forbindelse vil jeg gerne byde vores nye kommunale repræsentanter i bestyrelsen velkomne, nemlig borgmester Henning Dam Nielsen og udvalgsformand Bjarne Nielsen – begge har allerede deltaget på vores bestyrelsesmøder  og viser den samme seriøse støtte til erhvervslivet på Stevns, som Annette og Mikkel gjorde – vi glæder os meget til samarbejdet med jer og resten af kommunalbestyrelsen.

Desuden kom der midt på året også en række nye direktører i Stevns kommune, hvor vi i Erhvervsrådet er meget glade for samarbejdet med kommunaldirektør Henrik Nielsen, som også deltager i vores Visionsråd og ”vores” nye resort direktør, Ellen Hvidt Thelle, som vi ligeledes har et fortræffeligt samarbejde med.

Som afslutning vil jeg gerne sige tak til Jan Erik, som efter 2 perioder i Bestyrelsen, har valg ikke at genopstille – du har været et frisk pust i bestyrelsen.

Jeg vil lidt senere på vores erhvervstræf se lidt ud i fremtiden, men slutte min beretning her.

Formandens beretning blev taget til efterretning uden bemærkninger.

 1. Den driftsansvarliges beretning

Erhvervschef Thomas Christensen fremlagde beretning:

Ordinær generalforsamling Stevns Erhvervsråd 2022
Erhvervschefens beretning over 2021

2021 var året, hvor Stevns Erhvervsråd fyldte 10 år. Det fejrede vi med åbent hus med spændende og inspirerende indlæg om iværksætteri, virksomheder og erhvervsudvikling. Vi valgte at se fremad. Vi valgte at beskæftige os med vores muligheder.

Vi kunne også have valgt at se bagud, og her håber jeg ikke, at nogen tænker Minds of 99 og deres sang ”alle skuffer over tid”. Jeg synes, at vi har nået meget på 10 år, men det kan være vanskeligt både at redegøre for og at se ude fra.

Vi har arbejdet med og gjort mange ting, men mest af alt er jeg stolt over det helt nære; de iværksættere, som vi har hjulpet i gang, de virksomheder, som vi har hjulpet videre, de netværksrelationer og samarbejder, som vi har skabt.

Jeg håber, at I kan se og har lagt mærke til noget af det.

Ikke mere om 10 års historik – nu sætter beretningen fokus på 2021. Året, hvor Covid-19 næsten slap os som pandemi, men hvor eftervirkninger kun lige var begyndt.

Vi havde i 2021 ligesom i 2020 stadig en velbesøgt hotline i Jesper, der hjalp iværksættere og virksomheder med at navigere gennem ordningerne, og vi gav sparring på forretningsmuligheder.

Erhvervsservice

Vores virksomhedsservice var heldigvis meget andet end Covid-19 i 2021, hvilket også har givet primært Jesper en bred vifte af virksomhedsrettede aktiviteter. Vi har igen haft fokus på vores udviklingsforløb for virksomheder i form af OneDay om salg og markedsføring og vores velkendte RaketVækst om strategi og forretningsudvikling.

Vi fik også skub i vores udviklingsforløb med Køge Handelsskole og DTU, hvor vi i projektet MORE med Køge Handelsskole har 9 virksomheder igennem forløb om ledelse, organisations- og forretningsudvikling og de systemer, som kan understøtte denne udvikling og i projektet Kom Løft med DTU i Ballerup har 8 virksomheder i forløb om strategi, processer, teknologiudvikling og produktion.

Projekter som MORE og Kom Løft bringer både erhvervsrådet og virksomheder tættere på kompetente videninstitutioner og give penge i erhvervsrådets kasse, så vi kan øge vores indsatser. Den type projektsamarbejder søger vi flere af.

 

Vi har også sendt virksomheder i forløb med private rådgivere gennem projektsamarbejder med Erhvervshus Sjælland og de for tiden talrige puljer, som gerne vil betale halvdelen af jeres rådgiverregning. Så husk at kontakte os før i entrerer med privat rådgivning.

Vi har også i 2021 udvidet vores indsats med egne projekter. Vi har hentet 200.000 kr. til at sikre, at private aktører kan få lov til at etablere alternative overnatningsformer målrettet turister. I samarbejde med Stevns Kommune og en ekstern ekspertkonsulent skal vi finde vejen gennem lovgivningen for projekterne.

Vi har hentet ca. 1,45 mio. kr. til vores projekt Stevns Outdoor, som skal skabe flere outdoor-aktiviteter i Stevns og et netværk for outdoor på tværs af byer, forsamlingshuse, idrætsforeninger, sportsklubber og private virksomheder. Stevns skal være en endnu mere attraktiv outdoor-kommune – også kommercielt. Stevns Outdoor drives primært af Cathleen og Katharina. Katharina er timeansat i projektet.

Denne succes med relevante eksternt finansierede projekter, som skaber mere økonomi og flere indsatser for erhvervsrådet, har fået os til at ansætte en projektkonsulent – Mette Lerdorf – som skal løfte den indsats yderligere. Velkommen til Mette, som har første arbejdsdag på fredag.

Vi har som i alle årene kørt vores iværksætterprogram med individuel sparring, informationsmøder, iværksætterkursus, netværk og direkte kontakt til de nye virksomheder. Ligesom vi har ydet sparring til etablerede virksomheder om alt fra strategi og ledelse over finansiering til markedsmæssige muligheder og kommunale planmæssige forhold. Vi har også bidraget til etableringen og driften af et netværk for kvindelige ejerledere.

I 2021 kom den nationale klynge for bygge- og anlægsbranchen We Build Denmark til regionen, og vi etablerede straks et samarbejde med kontoret i Næstved. Samarbejdet har affødt arrangementer om bæredygtigt bygge og om teknologi i byggeriet. Det samarbejde satser vi på at udvide, så vores stærke bygge- og anlægsbranche får udbytte af den nye klyngeorganisation.

Turismeerhvervet

Nu er det tredje generalforsamling i træk, hvor jeg kan fortælle, at vi har fået ny erhvervskonsulent med fokus på turisme. Jeg håber, vi kan beholde Cathleen i mange år. Hun har på 8 måneder sat skub i rigtigt mange initiativer.

Hun har bragt sit netværk med sig og sikret, at Stevns blev valgt som samarbejdskommune af Aalborg Universitet til deres turismelinje, så deres studerende i 2021 kiggede på udviklingspotentialer for Stevns.

Vi har afholdt ”Slut på turistsæsonen” og nu ”Start på turistsæsonen” for at tage pulsen på turismeudviklingen og sikre samarbejde og koordinering mellem vores lokale aktører.

For at skabe tættere samarbejde til vores destinationsorganisation SydkystDanmark sidder Cathleen fast en gang om måneden hos dem i Vordingborg. I forlængelse deraf, har hun løftet Stevns-sitet under SydkystDanmark, som har fået et nyt udtryk og et brede udvalg af tilbud, der bedre understøtter strategien om, at få turisterne til at blive længere og udforske et større område af Stevns.

Vi har sammen med Partnerprogrammet til Stevns Klint igangsat et samarbejde med konsulentfirmaet Frame & Work med henblik på at lave et tool-kit til erhvervet som skal hjælpe dem til at brande sig og fortælle historien om verdensarven igennem deres markedsførings- og produktaktiviteter. Det skaber fælles identitet for destinationen og sammenhold aktørerne imellem.

Og så har Cathleen selvfølgelig været rundt og besøgt tæt på alle oplevelses- og turismeaktørerne og sparret med flere af dem, så vi også her stræber efter at være tæt på virksomhederne.

Kommunikation og markedsføring

Man tænker måske ikke så meget over det, når det er der, men hvis det ikke var, så ville vi alle opdage det. Hvad er det? Det kan nok være mange ting, men jeg taler om den store kommunikations- og markedsføringsindsats, som Marie står får.

I 2021 har vi ud over den månedlige og ugentlige ja daglige kommunikation via nyhedsbreve, invitationer, remindere, annoncer, Facebook og LinkedIn mv. også igen fået et erhvervsmagasin på gaden og vi kan lige om lidt lancere ny hjemmeside og helt nyt design for Stevns Erhvervsråd. I kan kalde det vores fødselsdagsgave til os selv – et ansigtsløft til den tiårige. Godt gået Marie.

Samarbejdet med Stevns Kommune

Vi arbejder løbende for at gøre Stevns til et endnu bedre sted at drive virksomhed, og det synes jeg, at vi har et godt samarbejde med Stevns Kommune om. I 2021 fik vi rigtigt gang i vores nye 360-graders-paneler, som hjælper med at afklare og bringe sager ind i kommunen. Vi er også lykkedes med at få lidt salg i erhvervsjorden i Hårlev, og vi har hjulpet virksomheder til nye lokaler.

Sammen laver vi også vores årlige bygge- og anlægsmøde. Vi laver Erhvervstræf, som løber af stablen her efter generalforsamlingen. Jeg glæder mig til et fysisk erhvervstræf efter sidste års onlinemøde.

Tak til Stevns Kommune for at støtte op om erhvervslivet – vi håber, at det bliver til endnu mere fremover.

Afslutning

Til slut vil jeg gerne takke hele holdet bag alt arbejdet. Jeg har nævnt dem for jer løbende. En særlig tak til Jesper for hans 8 år som ildsjæl i Stevns Erhvervsråd. Jesper drager som I sikkert ved med familien til Jylland til sommer, og vi skal finde en ny til at løfte arven efter ham. Husk at få afsluttet jeres forløb med ham.
Tak til bestyrelsen for fokus på udvikling. Og, tak til alle jer medlemmer, som bakker op. Vi skal have mange flere af jer, så prik gerne til kollegaerne og tag dem med til vores tilbud.

 

Tak for 2021 og hurra for 2022, hvor vi skal videre med vores projekter, med Stevns Evolution og med at hjælpe alle de virksomheder og iværksættere, som vi kan opdrive.

Den driftsansvarliges årsberetning blev taget til efterretning uden bemærkninger.

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Erhvervschef Thomas Christensen gennemgik årsregnskabet for 2021.

Regnskabet viste et resultat på 273.616 kr., hvilket er mere end forventet, men fuldt tilfredsstillende i forhold til kommende investeringer. Overskuddet foreslås overført til egenkapitalen.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden bemærkninger.

 1. Vedtagelse af plan for indsatsområder til fremme af foreningens formål, efter oplæg fra den afgående bestyrelse

Erhvervschef Thomas Christensen redegjorde for bestyrelsens vedtagne plan for indsatsområder til fremme af foreningens formål. Planen er vedlagt referatet som bilag 1.

Finn Rasmussen spurgte: Kunne der laves en uddybende artikel i næste magasin – hvordan kommunikerer vi mere ud om Stevns Evolution?

Erhvervschef Thomas Christensen svarede: Det er et godt forslag, det gør vi.

Planen for indsatsområder blev godkendt uden yderligere kommentarer.

 1. Fremlæggelse af budget for året herunder fastsættelse af kontingent

Erhvervschefen fremlagde budgettet for 2022, som indstillet af bestyrelsen:

Indtægter Budget 2022
Arrangementer – indtægter                 75.000,00
Erhvervsserviceindtægter                 30.000,00
Stevns Kommune Erhvervsservice            1.656.400,00
Stevns Kommune Tinghuset               435.000,00
Udvikling Stevns               317.500,00
Kontingenter               350.000,00
Projekt SYL med Erhvervshus Sjælland               115.000,00
Stevns Evolution                 96.000,00
Projekter               150.000,00
             3.224.900,00

 

 

 

 
Udgifter  
   
Arrangementer – udgifter               125.000,00
Erhvervstræf m. Stevns Kommune                 40.000,00
Erhvervsserviceudgifter                 80.000,00
Markedsføring               180.000,00
Personale            2.629.200,00
Kontor & Administration               150.000,00
Tinghuset                 75.000,00
Bestyrelsen                 20.000,00
Andre omkostninger                 15.000,00
Stevns Evolution                 10.000,00
Projekter                                –
             3.324.200,00
   
Total                -99.300,00
   
Afskrivninger                 10.000,00
   
Resultat              -109.300,00*

*Det negative resultat opvejes af indtægter på projektaktiviteter, som dog først kan driftsføres/indtægtsføres i 2023.

Carsten Jacobsen: Hvad sker der med LAG midler. Kommer der nye midler i fremtiden, og bliver det muligt for Erhvervsrådet at få del i dem igen?

Erhvervschef Thomas Christensen svarede: Det gør der. Stevns er udpeget som LAG-kommune i den nye programperiode, som træder i kraft næste år. Det er dog usikkert, om der kommer en LAG, der alene dækker Stevns kommune. Det skyldes, at der ser ud til at blive et krav om, at en LAG skal kunne ansætte en koordinator i minimum 30 timer om ugen, og det kan Stevns ikke, hvis økonomien pr. LAG bliver som den var i denne periode, og hvis der ikke findes en alternativ måde at finansiere en LAG-koordinator/landdistriktskoordinator på. Alternativet til en LAG alene dækkende Stevns er formodentlig en sammenlægning med den LAG, der lige nu dækker Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner. Erhvervsrådet vil formodentligt ikke kunne fastholde sekretariatet for den nye LAG, og selvom sekretariatet fastholdes, så vil indtægten skulle modsvares af en ansættelse af en LAG-koordinator/landdistriktskoordinator, da det ikke er realistisk, at erhvervschefen også er LAG-koordinator i den nye periode/ordning. Erhvervsrådet kan fint stadig søge LAG-midler – både i en LAG for Stevns og i en større LAG, der dækker flere kommuner.

Budgettet blev godkendt uden yderligere kommenterer.

 

Bestyrelsen fremlagde forslag om at fastholde kontingentsatserne på nuværende niveau.

 

Kategori Forslag 2023
Privatperson           500,00
Iværksætter           500,00
1 ansat inkl. ejer:       1.000,00
2-5 ansatte inkl. ejer:       2.000,00
6-10 ansatte inkl. ejer:       3.250,00
11-50 ansatte inkl. ejer:       5.500,00
> 50 ansatte inkl. ejer:       7.000,00
Foreninger:       2.000,00

Forslaget blev godkendt ved akklamation.

 1. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Opstillet til bestyrelsen er i alfabetisk orden:

Agate Jul Jensen, House of Marketing

Christian Christensen, DRYK

Claus Larsen, CL Teknik

Jens Hansen, Mad&Ro

Rasmus Kjøng Jørgensen, KALK

Steen Bonke Sørensen, LimeLight

Der er valg til 4 pladser i bestyrelsen, og følgende blev valgt ved skriftlig afstemning:

Agate Jul Jensen, House of Marketing
Christian Christensen, DRYK

Rasmus Kjøng Jørgensen, KALK

Steen Bonke Sørensen, LimeLight

 

Der var 26 stemmeberettigede, hvoraf én stemte blankt.

 1. Valg af 2 suppleanter

Følgende opstillede som suppleanter til bestyrelsen:

Claus Larsen, CL Teknik

Jens Hansen, Mad&Ro

Begge kandidater blev valgt ved akklamation.

Baseret på stemmer ved bestyrelsesvalget blev Jens Hansen, Mad&Ro 1. suppleant og Claus Larsen, CL Teknik 2. suppleant.

 1. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af revisor Hans Jørgen Rasmussen, Lokal Revision.

Hans Jørgen Rasmussen, Lokal Revision blev genvalgt ved akklamation.

 1. Eventuelt

Der var ingen punkter til evt.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og opløste generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling 2021

Referat af ordinær generalforsamling i Stevns Erhvervsråd
Afholdt online via Microsoft Teams

 1. marts 2021 kl. 15:30-16:45

Dagsorden:

 •  Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Formandens beretning
 • Driftsansvaliges beretning
 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 • Vedtagelse af plan for indsatsområder til fremme for foreningens formål for det kommende år, efter oplæg af den afgående bestyrelse
 • Fremlæggelse af budget for 2021, herunder fastsættelse af kontingent
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af 2 suppleanter
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

 Referat:

 1.  Valg af dirigent

Formand Lars Warm bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Rasmus Visby fra Visby.dk som dirigent. Generalforsamlingen godkendte dirigenten med stemmeflertal via afstemning i Microsoft Teams.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt – via email til samtlige medlemmer, 15 dage før generalforsamlingen. Fristen er 14 dage.

 1. Valg af referent

Bestyrelsen foreslog Iværksætter- og virksomhedskonsulent Jesper Yde Knudsen. Generalforsamlingen godkendte referenten med stemmeflertal via afstemning i Microsoft Teams.

 1. Formandens beretning

Formand Lars Warm afgav følgende beretning.

Kære medlemmer, bestyrelseskollegaer og medarbejdere i Stevns erhvervsråd

For bestyrelsen i Stevns erhvervsråd har 2020 været et lige så usædvanligt år, som for de fleste andre danskere. Hvis ikke vi havde gjort brug af det før, så lærte vi da både begrebet og værktøjet ”onlinemøder” at kende og Stevns Erhvervsråd blev i det hele taget digitaliseret i endnu større hast med Zoom, Teams, webinarer, SoMe etc. Mange af vores medlemsvirksomheder har været gennem den samme proces og omstilling – ingen tvivl om at denne digitalisering er kommer for at blive og har sat en proces i gang, som kommer til at accelererer yderligere efter Corona.

I bestyrelsen har vi forsat haft markant fokus på aftalen med Stevns Kommune om implementering af Stevns Kommunes erhvervspolitik 2019 – 2023, hjælp til vores virksomheder før, under og efter Corona samt nyskabelsen ”Stevns Evolution”, som vi tror kan tjene som brændstof og accelerator for både det erhvervspolitiske program og tiden efter Corona, samt skabe et tværgående samarbejde mellem en lang række af de spændende projekter, som allerede er i gang i Stevns kommune.

Aftalen med Stevns Kommune fokuserer på 5 områder, som desværre også har lidt under begrænsningerne i 2020: 1. område er løsningsorienteret sagsbehandling, som desværre har været påvirket af både ressourcemangel og hjemsendelser, men vi er overbeviste om at Stevns Kommune gør, hvad de kan for at indhente det forsømte. 2. omkring Fysisk- og Digital Infrastruktur har vi fra erhvervsrådet skubbet på i det omfang det var muligt og specielt på området digital infrastruktur ser tingene ud til at bevæge sig i flere områder af Stevns, som kan se frem til lysledernet i 2021. Område 3, Iværksætteri har haft trange kår i 2020 for de fleste nystartede, men vores medarbejdere har her lagt en kæmpe indsats for at nå ud til alle, som har haft brug for råd og hjælp. Vi arbejder forsat med at få iværksætteri på skoleskemaet og håber selvfølgeligt, at vores politikere sætter erhvervslivet, de arbejdspladser vi har og skaber, samt trangen til selvforsørgelse/selverhverv højt på deres program i den kommunale valgkamp.

Område 4, Forretningsudvikling har spillet en central rolle. Erhvervsrådet har brugt mange ressource på at tilbyde de nødvendige værktøjer til at styrke vores medlemsvirksomheder og hjælpe dem med at udvikle deres forretning til både nutidige og fremtidige udfordringer.

Sidst men ikke mindst, så har vi haft en del aktivitet omkring det 5. område, Profilering af Stevns, hvor vi samtidig har øget samarbejdet med en række af de andre projekter og organisationer, som stiller skarpt på profileringen af Stevns.

Thomas vil komme nærmere ind på de aktiviteter, som Stevns erhvervsråd har beskæftiget sig med i året der gik og vores bestyrelsesmedlem Steen Brahe vil lidt senere give jer en introduktion til vores nye store projekt, Stevns Evolution. Jeg vil derfor nøjes med en kortere udgave af bestyrelsens beretning og slutte af med at takke alle mine kollegaer i bestyrelsen for et fremragende samarbejde i en meget særpræget tid og udtrykke en speciel tak til alle medarbejderne i Stevns Erhvervsråd, som har ydet en kæmpe indsats for at holde gang i hjulene under vilkår, som mildt sagt har været udfordrende.

Beretningen blev taget til efterretning, med stemmeflertal via afstemning i Microsoft Teams.

 1. Den driftansvarliges beretning

Erhvervschef Thomas Christensen afgav følgende beretning:

Erhvervschefens beretning over 2020

For Stevns Erhvervsråd er det et godt år, når der er gang i Erhvervsrådets aktiviteter og projekter, og når det går godt for det stevnske erhvervsliv. I det lys må jeg sige, at 2020 var et noget blandet år af én åbenlys grund – nemlig Covid-19.

Covid-19 har ramt erhvervslivet meget forskelligt og har givet både begrænsninger og muligheder. Det har været fuld kraft frem for bygge- og anlægsbranchen, de fleste håndværk, de økonomiske rådgivere og en stor blanding af forskellige virksomheder på tværs af mange brancher. Det har været fuldt stop i lange perioder for detailhandlen, overnatningssteder, oplevelser, konferencesteder, liberale erhverv og andre, som i lange perioder har været tvunget lukket. Og, så er der alle virksomhederne ind imellem, som f.eks. industrien, som har oplevet omsætningsfald, men hvor det er meget individuelt, hvordan det har ramt den enkelte virksomhed.

Generelt set, og jeg siger generelt set og fra et helikopter-perspektiv, så er vi sluppet nådigt i Stevns, hvis vi sammenligner os med mange andre kommuner. Vi har mange af vores virksomheder og arbejdspladser inden for de brancher, som ikke er blevet ramt, og der, hvor vi har været ramt hårdest, har vi mange stabile virksomheder, som ikke lige sådan vælter, og hvor hjælpepakkerne også har taget fra.
Når det er sagt, så ved jeg godt, at det ikke har været og stadig ikke er sjovt for mange.

2020 har ikke været et særligt godt år for flere af vores aktiviteter i Erhvervsrådet. Vi har jo ikke kunne samle jer, og når netværk og udviklingsforløb for grupper af virksomheder er et kerneprodukt, så er det ikke let. Vi har måtte aflyse mange af vores arrangementer, og vi har haft blandet held med vores online arrangementer.

Vi har så naturligt dirigeret vores energi derhen, hvor det giver mening. Vi har haft en betydelig Covid-19-indsats, hvor vi har ydet sparring til berørte virksomheder. Vi har også via markedsføring delt en masse alternative tilbud til vores egne tilbud med jer, vi har givet inspiration til at komme igennem krisen, informeret om hjælpepakkerne og lignende. Vi har hjulpet mange i den indsats, og vi er altid glade for at kunne gøre en forskel for jer virksomheder.

Vi har også fundet åbningerne i forsamlingsforbuddet og gennemført flere af vores udviklingsforløb og samlet virksomhederne til opfølgninger. Hold i øvrigt øje med markedsføringen af vores udviklingsforløb – vi har mange nye, som vi samler virksomheder til i dette halvår.

Erhvervsservice

Vores virksomhedsservice har i flere perioder været fokuseret på vores Corona-hotline med vejledning om hjælpepakker og restriktioner. Vi blev ret skrappe til hjælpepakker allerede i april, og vi har hjulpet en del virksomheder.

Vi har også haft fokus på vores udviklingsforløb og ud over RaketVækst, har vi startet et forløb om Digital Ledelseskultur for B2C-virksomheder om online markedsføring. Vi har også samlet entreprenører og kloakmestre til et forløb med fokus på ny teknologi, og vi har støbt kuglerne til en del forløb, som vi er i gang med at samle virksomheder til lige nu.

Vi har også noget, som passer dig, så du siger bare til, hvis du vil have en mere sund og robust virksomhed, som ikke vælter så let i en krise, hvis du vil arbejde med din ledelse som et værktøj til vækst eller hvis du vil produkt- eller markedsudvikle. I samarbejde med Erhvervshus Sjælland, DTU, private rådgivere og diverse uddannelsesinstitutioner, kommer vi 360-grader rundt om din virksomhed her i 2021.

Turismeerhvervet

I 2020 fik vi ny erhvervskonsulent med fokus på turisme. Johan overtog opgaven, og har fået sat godt skub i flere initiativer. Vi har arbejdet med vores synlighed og fået etableret hjemmesiden Destination Stevns Klint i samarbejde med Visit Sydsjælland-Møn. På den måde er Stevns kommet mere selvstændigt på markedsføringskortet overfor turisterne. Synlighed er vigtigt, og vi har kørt et forløb med opgradering af flere aktørers hjemmesider og kurser i SoMe-kommunikation for ejerne.

Vi har også, som et led i turismestrategien for Stevns, etableret en investeringsgruppe med et kompetent panel, som giver sparring og rådgivning til vores større kommercielle turismeprojekter og kigger på, hvordan vi kan trække investeringer til Stevns. Det udvikler og kvalificerer vores turismeprojekter.

Vores fokus er på at løfte vores turismevirksomheder, få dem til at samarbejde og udvikle deres forretning. Det giver mening for dem, for vores turister og i sidste ende for Stevns.

En stor løftestang til det er Partnerprogrammet, som vi driver sammen med Verdensarv Stevns. Her arbejder vi målrettet og i tæt samarbejde med virksomhederne om udvikling og igangsætning af samarbejder og tilbud inden for fødevarer, biodiversitet og oplevelser og en stærkere udrulning af kernefortællingen om Stevns.

Afslutning

Jeg kunne berette længe om alt vores arbejde, men vil prøve at holde det kort. Jeg håber I følger med i vores kommunikation, så I kan se alle de gode tilbud, som vi skaber. På markedsføringssiden har vi fået en ny medarbejder på posten med ansvar for vores markedsføring – Signe har efter 7 år søgt nye udfordringer, og Marie er komme med på holdet. Marie kommer med stærke kompetencer, som vi glæder os til at udfolde.

Slutteligt en stor tak til jer alle for at bakke op om Stevns Erhvervsråd, og en stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde, for at holde et stærkt fokus på strategi og for den øgede interesse for, hvilken forskel vores indsats gør for de lokale virksomheder.

Og, så håber jeg, at vi ser ind i et 2021, der bliver godt for alle virksomheder.

Beretningen blev taget til efterretning, med stemmeflertal via afstemning i Microsoft Teams.

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Erhvervschef Thomas Christensen fremlagde regnskabet.

Regnskabet viste et overskud for året på kr. 285.619,-, som overføres til egenkapitalen.

Regnskabet blev taget til efterretning, med stemmeflertal via afstemning i Microsoft Teams.

 

 1. Vedtagelse af plan for indsatsområder til fremme af foreningens formål, efter oplæg fra den afgående bestyrelse

Formand Lars Warm og bestyrelsesmedlem Steen Bonke Sørensen fremlægger planen på bestyrelsens vegne. Planen består af 12 punkter, som kort blev gennemgået på mødet.

I samarbejde med Stevns Kommune om Stevns Kommunes Erhvervspolitik

 1. Samarbejde med Stevns Kommune om løsningsorienteret sagsbehandling
 2. Fysisk og digital infrastruktur
 3. Iværksætteri
 4. Forretningsudvikling for virksomheder
 5. Profilering og synlighed


Egne indsatser

 1. Tiltrækning af virksomheder
 2. Stevns Evolution (Visionsgruppe | Outdoor, Events & Sport | Fødevare & Jordbrug | Industri & Produktion)
 3. Et stærkt erhvervsråd – medlemmer og økonomi
 4. Fremtidens erhvervsråd & erhvervsudvikling


Særlige indsatser på individuelle aftaler

 1. Turisme
 2. Tinghuset i Store Heddinge
 3. Stevns som landdistrikt – samarbejde med Udvikling Stevns

 

Flere fremmødte havde kommentarer og spørgsmål til planen, hvor diskussionen især gik på eksklusivitet i netværksgrupperne under Stevns Evolution. Der var delte meninger i forhold til dette spørgsmål.

Planen blev godkendt med stemmeflertal via Microsoft Teams. Dog pointerede en enkelt deltager, Pernille Plantener, at hun ikke havde stemt for planen, da gennemgangen havde været for hurtig til, at hun ordentligt kunne nå at sætte sig ind i planens betydning for Stevns Erhvervsråd og medlemmerne heraf.

Bestyrelsen tog indsigelsen til efterretning.

 1. Fremlæggelse af budget for året herunder fastsættelse af kontingent

Erhvervschef Thomas Christensen fremlagde budgettet for 2021

Indtægter

Budget 2021

Arrangementer – indtægter

                 75.000,00

Erhvervsserviceindtægter

                 30.000,00

Stevns Kommune Erhvervsservice

           1.637.788,00

Stevns Kommune Tinghuset

               420.000,00

Udvikling Stevns

               317.500,00

Kontingenter

               300.000,00

Projekt SYL med Erhvervshus Sjælland

               115.000,00

Stevns Evolution

                 96.000,00

Projekter

               150.000,00

 

           3.141.288,00

   

Udgifter

 

   

Arrangementer – udgifter

               125.000,00

Erhvervstræf m. Stevns Kommune

                 40.000,00

Erhvervsserviceudgifter

                 80.000,00

Markedsføring

               180.000,00

Personale

           2.216.700,00

Kontor & Administration

               200.000,00

Tinghuset

                 50.000,00

Bestyrelsen

                 20.000,00

Andre omkostninger

                 15.000,00

Stevns Evolution

                 16.000,00

Projekter

                                –  

 

           2.942.700,00

   

Total

               198.588,00

   

Afskrivninger

                                –  

   

Resultat

               198.588,00

 

 

Budgettet blev godkendt med stemmeflertal via afstemning i Microsoft Teams.

Erhvervschef Thomas Christensen fremlagde bestyrelsens forslag til kontingent.

Bestyrelsen indstillede til, at kontingentsatserne bliver fastholdt i 2022, således at kontingenterne er:

Kategori

Forslag 2022

Privatperson

Kr. 500,-

Iværksætter*

Kr. 500,-

1 ansat inkl. ejer:

Kr. 1.000,-

2-5 ansatte inkl. ejer:

Kr. 2.000,-

6-10 ansatte inkl. ejer:

Kr. 3.250,-

11-50 ansatte inkl. ejer:

Kr. 5.500,-

> 50 ansatte inkl. ejer:

Kr. 7.000,-

Foreninger:

Kr. 2.000,-

 

Kontingentsatserne blev godkendt med stemmeflertal via afstemning i Microsoft Teams.

 1. Indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag. 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var:

Lars Warm

DANSKE IDRÆTSSVØMMEHALLER A/S

Genopstiller

Jimmy Schrøder

FLEMMING SCHRØDER A/S

Genopstiller

Dan Rasmussen

De Forenende Dampvaskerier

Genopstiller

Claus Larsen

CL Teknik

Opstiller

Finn Rasmussen

Advokathuset Stevns

Opstiller

 

Der var ikke andre, der på forhånd havde meldt, at de ønskede at opstille, og der var heller ikke under generalforsamlingen nogen, der meldte sig som kandidater.

Der skulle vælges 3 kandidater til bestyrelsen i 2021.

Til Bestyrelsen blev følgende valgt via anonym afstemning i Microsoft Teams:

Lars Warm

Jimmy Schrøder

Dan Rasmussen

 1. Valg af 2 suppleanter

De to kandidater, der ikke blev valgt til bestyrelsen, havde på forhånd meddelt, at de i så fald ønskede at stille op som suppleanter. Da der ikke var andre, der ønskede at opstille som suppleanter, konstaterede dirigenten, at der var tale om fredsvalg – ensbetydende med, at de to kandidater var valgt uden afstemning:

Claus Larsen, CL Teknik – 1. suppleant

Finn Rasmussen, Advokathuset Stevns – 2. suppleant

 1. Valg af revisor

Bestyrelsen indstillede registreret revisor Hans Jørgen Rasmussen til genvalg.

Generalforsamlingen anerkendte forslaget med stemmeflertal via afstemning i Microsoft Teams.

 1. Eventuelt

Under afstemningen til bestyrelsen blev det pointeret, at der var få kvindelige medlemmer af Stevns Erhvervsråds bestyrelse.

Ordinær generalforsamling 2020

Referat af Ordinær Generalforsamling i Stevns Erhvervsråd

Mandag den 17. august 2020 på Vallø Golfcenter, Køgevej 87, 4600 Køge.

Dagsorden generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Den driftsansvarliges beretning
 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 6. Vedtagelse af plan for indsatsområder til fremme af foreningens formål, efter oplæg fra den afgående bestyrelse
 7. Fremlæggelse af budget for året herunder fastsættelse af kontingent
 8. Indkomne forslag
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af 2 suppleanter
 11. Valg af revisor
 12. Eventuelt

 Referat:

 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog revisor Steen Kjær som dirigent.

Steen Kjær blev valgt som dirigent ved akklamation.

Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt via e-mail til alle medlemmer den 3. juli 2020, hvilket er med 44 dages varsel. Indkaldelse af generalforsamling sker ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af dagsorden. Indkaldelse kan se via e-mail såfremt medlemmet har angivet en sådan til foreningen.
Alle medlemmer har angivet en mailadresse.

 1. Valg af referent

Bestyrelsen foreslog iværksætter- og virksomhedskonsulent Jesper Yde Knudsen som referent.

Jesper Yde Knudsen blev valgt som referent ved akklamation.

 1. Formandens beretning

Formand Lars Warm aflagde sin beretning for 2019:

Først og fremmest hjertelig velkommen til alle jer fremmødte til en af de første fysiske sammenkomster i Stevns Erhvervsråd i mange måneder.

Vi har i bestyrelsen fået en noget længere periode i bestyrelsen end ventet, bl.a. fordi vi tidligt valgte at udskyde generalforsamlingen til dette senere tidspunkt, frem for en online løsning, som eller havde været rammerne om en generalforsamling på det formelt korrekte tidspunkt.

Perioden har jo i høj grad været præget af Corona-krisen, men herom senere.

Stevns Kommune vedtager i 2018 en 4-årig plan for Erhvervspolitikken på Stevns, en plan som dækker perioden 2019 til og med 2023. Til at gennemføre den direkte erhvervsservice i planen, har Stevns Kommune indgået en flerårig aftale med Stevns Erhvervsråd.

For at sikre maksimal fokus på at nå målene i Erhvervspolitikken 2019-2023, indledte vi i bestyrelsen aktiviteterne i sommeren og efteråret 2019 med et strategiseminar, hvor vi fik mål, strategi og handleplaner diskuteret igennem og fik sat skub i handleplanerne.

Fælles fodslaw har i den forbindelse været vigtig, så en lang række politikere har været involveret i processen og sekretariatet i Stevns Erhvervsråd har gearet op til at kunne følge op på slagets gang i løbet af den kommende periode.

For at ikke at miste jordforbindelse i processen, har vi valgt at gøre vores bestyrelsesmøder mere praksisorienteret og indleder alle vores bestyrelsesmøder med et foredrag af en Stevnsvirksomhed, som fortæller om de erfaringer man har gjort sig med indsatsen fra Stevns Erhvervsråd og hvordan vi kan blive bedre til at støtte vores medlemsvirksomheder. Desuden præsenterer sekretariatet løbende status omkring opnåelsen af målsætningerne i Erhvervspolitikken.

Erhvervspolitikken 2019 – 2023 har som indsatsområder: Løsningsorienteret sagsbehandling, Fysisk- og digital infrastruktur, vi taler her hovedsagelig veje, internet og mobilnet, iværksætteri, forretningsudvikling og ikke mindst profilering af Stevns. På alle områder har Thomas Christensen og hans team ydet en stor og uvurderlig indsat i at støtte en lang række virksomheder på Stevns, så vi på områderne iværksætteri, forretningsudvikling og profilering når målsætningerne i Erhvervspolitikken. På indsatsområdet infrastruktur og digitalisering har vi stadig til gode at se de afgørende fremskridt omkring veje og netværk –specielt behovet for bedre online adgang har vist sig vigtigere end nogen sinde før, så det kan ikke gå hurtigt nok med at få forbedret internet og mobiltelefoni – vi skubber på og håber at digitaliseringen kommer op i fart i sidste halvdel af 2020.

Et af bestyrelsens væsentligste arbejdsområder er at skabe de rammerne der skal til for at nå de mål, som Stevns Erhvervsråd skal nå. Mål når man ved at gøre indsatser, indsatser kræver ressourcer og ressourcer koster penge. Økonomisk bidrager medlemsvirksomhederne kun med godt en 10-del af det samlede budget og selv om vi også i den kommende periode lægger op til en regulering af kontingentet, skæpper det ikke meget i kassen. Diverse projekter bidrager desuden til økonomien, bla. på turismeområdet, men vores suverænt største bidragsyder er Stevns Kommune. Stevns Kommune er også den der høster langt de største fordele af samarbejdet med Stevns Erhvervsråd, idet vores markante aktiviteter på forretningsudvikling og iværksætteri inden for alle brancher på Stevns, skæpper rigtig godt i kommunekassen i form af flere arbejdspladser, højere direkte og indirekte skatteindtægter og masser af lokalt liv i form af flere lokale virksomheder.

Der er ingen tvivl om at et holdningsskifte hos flere politikere i retning af en markant forøgelse af Erhvervsrådets ressourcer vil give et tilsvarende boost til Erhvervslivet på Stevns – her er ikke tale om almisser eller ”sædvanlig” støtte til endnu en forening, men en markant investering i både fastholdelse og etablering af flere arbejdspladser, samt en fastholdelse og markant forøgelse af skatteindtægter i en tid, hvor vi kan forvente en række magre år forud. Vi taler her ikke om procenter, men om en samarbejdsaftale, som økonomisk er 2-3 gange større end den nuværende!

Anlægsloftet er væk, så lad os bruge muligheden for, en gang for alle at give internet og mobiltelefoni et markant løft på Stevns, forbedre vores veje så de er egnet til landbrug og transport og øge tilgængeligheden til alle vores pragtfulde naturressourcer.

Coronakrisen kan jeg jo ikke komme udenom at nævne og uanset om man anser den for at være en absurd hysterisk reaktion på en alvorlig influenzavirus eller en tvingende politiks nødvendighed for at rede Danmarks og verdens sundhedssystemer, så var den, er den og vil den også være der i mange år frem, om ikke andet så de økonomiske konsekvenserne af krisens tilstedeværelse i 2020/2021.

Vi har med stor forbløffelse kunne konstaterer, at mange virksomheder på Stevns, trods krisen, boomer voldsomt hen over denne sommer, flere endda har omsætningsrekorder, landbruget får en stor høst og turismen har travlt som aldrig før; MEN uanset hvad, så kan en lille økonomi som den danske ikke forblive upåvirket af et generelt fald i den europæiske økonomi på pt. over 12% i BNP – alle vores store eksportmarkeder Tyskland, Sverige, USA etc. har det skidt og det er ikke et spørgsmål om krisen kommer, men hvornår.

SÅ: Bevar den positive ånd der er på Stevns i øjeblikket og nyd den danske sommer, men vær forberedt på det værste, Stevns Erhvervsråd er forberedt og står klar til at hjælpe, når det evt. bliver svært! – jeg ønsker en god generalforsamling J

Carsten L. Jacobsen spurgte, hvordan status er med at forbedre den digitale infrastruktur.
Formand Lars Warm svarede, at Stevns Erhvervsråd fortsat opfordrer Stevns Kommune til at arbejde med de tilgængelige midler for at styrke den digitale infrastruktur.

Erhvervschef Thomas Christensen uddybede, at der er blevet udpeget 7 lokationer til opsætning af mobilmaster. 2 af dem er opsat, resten er forsinket af bl.a. planmæssige indsigelser.

Formandens beretning blev taget til efterretning uden yderligere bemærkninger.

 1. Den driftsansvarliges beretning

Erhvervschef Thomas Christensen fremlagde beretning:

2019 var et godt år i Stevns Erhvervsråd, og der var fuld fart på erhvervslivet. Vi leverede for fuld skrue på den nye erhvervsstrategi, på den nye turismestrategi og vi fandt vores plads i det nye erhvervsfremmesystem efter erhvervsfremmereformen. Fuld gang i den, og erhvervsrådets fokus var på at levere varen. 1. halvår 2020 har været lidt anderledes, men det skal jeg komme tilbage til.

Ny Erhvervspolitik/-strategi
I 2019 stod vi, som Lars slog fast, med den nye erhvervspolitik/-strategi udarbejdet i et samarbejde mellem jer i erhvervslivet, Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune. En strategi, som vi alle holdt fast i, trods den nye erhvervsfremmereform, som i gik drift fra 1. januar 2019.

Erhvervsstrategiens fem fokusområder har Lars udfoldet, og jeg vil holde mit fokus på iværksætteriet og forretningsudvikling af virksomheder, som er de indsatsområder, som vi i Erhvervsrådet er primært ansvarlige for at løfte.

Iværksætteri
Vi har i samarbejde med Stevns Kommune fået etableret iværksætter- og virksomhedsmiljøet Start Up Stevns i forbindelse med Hårlev Bibliotek, og det er en topprioritet i dette halvår at få det fyldt op.

Vi har i samarbejde med Stevns Kommune og en række virksomheder gennemført et forløb med iværksætteri på skoleskemaet, som vi håber kan udvikle sig til flere initiativer omkring iværksætteri i folkeskolen.

Vi har drevet vores iværksætterprogram, hvor vi tager kontakt til nye virksomheder, laver informationsmøder, iværksætterkurser, driver iværksætternetværk og giver individuel vejledning og sparring. Iværksætteriet er vigtigt for Stevns, og vi hjælper stort som småt.

Forretningsudvikling for virksomheder
Vi har igen i 2019 besøgt en lang række virksomheder, og i 2019 en del af dem sammen med borgmesteren på hendes besøg hos de stevnske virksomheder. Et godt initiativ, der giver Stevns Kommune et bedre indblik i de lokale virksomheder og i erhvervsrådets arbejde overfor dem, og det giver virksomhederne kortere vej til kommunen.

Vi har vejledt og sparret med en lang række virksomheder, som et led i vores tilbud til etablerede virksomheder – et tilbud, der også omfatter vores faste kursustilbud i samarbejde med Erhvervshus Sjælland OneDay og RaketVækst (både 1.0 og 2.0) samt vores arrangementer med fokus på viden og værktøjer til virksomheder. Vi har bragt virksomheder og uddannelsesinstitutioner sammen f.eks. så studerende kommer i praktikophold med henblik på at løfte udviklingsopgaver for virksomheden.

Vi byggede også videre på vores kompetence for at samle virksomheder i grupper til udviklingsforløb, og samlede en gruppe produktions- og servicevirksomheder med fokus på implementering af CNC-maskiner. Det med at samle virksomheder til forløb har vi udbygget kraftigt siden 2019, og vil være en stærk satsning fremover.

Den nye Erhvervsfremmereform
Som I kan høre fungerede vi i 2019 meget på samme banen som tidligere med vejledning og sparring til iværksættere og virksomheder efter deres erkendte og også ikke erkendte behov. Dermed kan man godt sige, at fundet vores plads i den nye erhvervsfremmereform. Erhvervsrådet, Stevns Kommune og Erhvervshus Sjælland har været enige om, at vi godt kan køre videre med de tilbud, som vi netop mener gavner vores virksomheder mest. Det var ikke givet. Den lokale erhvervsservice var ved at blive skrevet ud på sidelinjen med den nye erhvervsfremmereform, men blev redet i sidste øjeblik af kommunerne og KL – efter stort pres fra det lokale niveau. Det er vi glade for, og det håber jeg også, at i er :-). Vi prøver stadig at arbejde så tæt sammen med Erhvervshus Sjælland som muligt, og det kommer til at kaste nye tilbud af sig fremover.

Turismeerhvervet
Den anden store politik/strategi, som vi arbejder målrettet på, er Stevns’ Turismestrategi, hvor vi er en af de udviklingsorienterede partnere, som skal være med til at løfte den. Og, det vil vi rigtigt gerne, for Stevns har et stort potentiale her, og vi ved, at turismen har et stort afkast på andre brancher. En stærk turismeindustri er godt for Stevns.

2019 var en ny turismeindsats for os efter en ny turismestrategi med en ny erhvervskonsulent med fokus på turisme Frederik Lund, som efterfulgte Thor Nielsen. Frederik lagde en stærk indsats over det år han var hos os. Frederik startede med at lave en værdikædeanalyse af turismen i Stevns, som klarlagde, hvor det er vigtigst at løfte først, og den plan har vi kørt efter lige siden. Vi har lavet kurser i online markedsføring, løftet virksomheders og Stevns’ online tilstedeværelse, og da Johan Bache overtog efter Frederik også fået vores egen destinationsside under vores fælles destination Sydkyst Danmark. Frederik etablerede også 3 grupper jf. turismestrategien, nemlig arbejdsgrupperne for Oplevelser, Overnatninger og Investeringer. Vi har også et B&B-netværk, et oplevelsesnetværk og et netværk af aktører, der løfter deres online tilstedeværelse gennem et projekt, som vi driver i Erhvervsrådet finansieret af LAG-ordningen, Verdensarv Stevns og Stevns Kommune. Vi har været aktive i etableringen af Stevns Andelsbryggeri og meget aktive i etableringen af Stevns Cykelturistforening, så turisterne nu kan komme rundt på cykel. Vi har også arbejde med og understøttet events, synlighed på AirB&B, ruter og oplevelser, sommerhusudlejningen og udvidet  samarbejde med Visit Sydsjælland-Møn og Copenhagen Visitor Center.

I samarbejde med Verdensarv Stevns har først Frederik og siden Johan arbejdet med at udvikle partnerprogrammet, og vi har sammen skabet et projekt med fokus på bæredygtig turisme. Vi har bidraget til kernefortællingen for partnerprogrammet, lavet en nulpunktsanalyse af programmet, og udviklet et tool kit til arbejdet med FN’s verdensmål.

Turismemæssigt har vi fået sat gang i rigtigt mange ting, som Johan nu sætter videre skub i her i 2020 og frem.

Hvis nogen ikke kender historien, så flyttede Frederik job fra England tilbage til Danmark for at være mere sammen med sin kone. Så flytter konen job fra Danmark til Rotterdam, og derfor tog Frederik beslutningen om at følge efter, og vi skal hilse og sige, at de har det rigtigt dejligt. Frederik var glad for jobbet hos os, og vi var glade for ham. Nu er vi glade for Johan. Johan er den helt rettet til at eksekvere på alt det, som vi nu skal skyde af – og eksekvering er det klare fokus.

Sekretariat og projektpartner
Vi har stadig sekretariatet for Udvikling Stevns, vi står stadig for driften af Tinghuset, og vi driver stadig Ungt Ejerledernetværk sammen med Erhvervshus Sjælland. Det er tre vigtige indtægtskilder for Erhvervsrådet, og det er dejligt, når nødvendig indtægt skabes af aktiviteter, som har god synergi med resten af vores arbejde.

Projekter, der har god synergi, og som skaber indtægt, er noget, som vi har brug en del af 2019 og 2020 til at arbejde os ind på. Vi kommer fremover til at være involveret i flere projekter rettet mod virksomheder med top-relevante tilbud, som samtidig giver erhvervsrådet et økonomisk tilskud til at varetage den indsats.

Covid-19.
Så rammer 2020… Det her er jo som sådan en beretning over 2019, men 2020 er svært at komme uden om må man sige. Der er lavet mange vittigheder om 2020 f.eks. tidsrejsende fra Startreck, der hurtigt smutter hjem igen efter besøg i 2020. Den seneste jeg så var året 2020 til MU-samtale hos Gud. Gud var ikke glad, men jeg er ked af at sige, at 2020 fik indtil jul til at forbedre sig, så vi hænger nok på den året ud. Covid-19 var og er ikke god for mange virksomheder, men det har dybest set være business as usual for sekretariatet – vi har hjulpet virksomheder med deres behov og problemstillinger. Man må bare sige, at de behov ændrede sig drastisk på meget kort tid for nogen. Vi intensiverede vores kommunikation og vores budskab var; 1) Hold dig orienteret på virksomhedsguiden, 2) Ring til os, så hjælper vi dig, og 3) Erhvervshuset har en hotline du også kan bruge. Samtidig ringede vi ud til mange virksomheder, og vi prøvede med arrangementer online fremfor med fysisk fremmøde. Jeg er glad for at kunne sige, at det store billede indtil videre er, at vi er sluppet billigt. Mange af de hårdest ramte virksomheder klarer sig igennem, og rigtigt mange af vores virksomheder har været helt uberørte eller har ligefrem oplevet vækst. Vi har været heldige med vores erhvervsstruktur, og turismeerhvervet har oplevet et boom her hen over sommeren, som kan hente noget af det tabte. Både særligt Jesper og Johan har reageret hurtigt med relevante indsatser overfor klemte virksomheder og turismeindustrien. Jeg vil også dog gerne følge op på formandens beretning og også mane til omtanke. Der ligger regninger og venter, og nu er et godt tidspunkt at gøre sin virksomhed mest mulig robust.

Et stærkt Erhvervsråd
Vi skal være et endnu stærkere erhvervsråd, så vi sætter nu meget ind på, at få flere medlemmer. Vores mål er at være 300 medlemmer inden udgangen af 2021, og det må i meget gerne hjælpe med. Det er en vækst på ca. 50 %.

Vi skal også lave flere projekter, der giver økonomi til vores indsats.

Og, vi skal yde endnu bedre medlemsservice, og derfor har i nu alle en primær kontaktperson i sekretariatet, som i vil høre fra minimum halvårligt.

En tak til
Slutteligt en stort tak til jer alle for at bakke op om Stevns Erhvervsråd, og en stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde, for at holde et stærkt fokus på strategi og for den øgede interesse for, hvilken forskel vores indsats gør for de lokale virksomheder.

Og, så håber jeg, at alle må slippe nådigt gennem resten af Covid-19 og de økonomiske efterdønninger.

Den driftsansvarliges årsberetning blev taget til efterretning uden bemærkninger.

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Erhvervschef Thomas Christensen gennemgik årsregnskabet for 2019.

Regnskabet viste et resultat på 10.123 kr., hvilket er lidt dårlige end forventet, men fuldt tilfredsstillende. Overskuddet foreslås overført til egenkapitalen.

Steen Brahe Sørensen spurgte, hvor længe den kommunale aftale løber.

Erhvervschef Thomas Christensen svarede, at den nuværende aftale løber et år længere end den siddende kommunalbestyrelses valgperiode, dvs. frem til udgangen af 2022. 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden yderligere bemærkninger.

 1. Vedtagelse af plan for indsatsområder til fremme af foreningens formål, efter oplæg fra den afgående bestyrelse

Erhvervschef Thomas Christensen redegjorde for bestyrelsens vedtagne plan for indsatsområder til fremme af foreningens formål:

Bestyrelsen arbejder videre på strategien, som også blev præsenteret sidste år med 11 indsatsområder, hvoraf de fire største indsatser for Erhvervsrådet i 2019 er fremhævet med ”«”:

I samarbejde med Stevns Kommune om Stevns Kommunes Erhvervspolitik:

 1. Samarbejde med Stevns Kommune og Løsningsorienteret sagsbehandling
 2. Fysisk og digital infrastruktur
 3. Iværksætteri «
 4. Forretningsudvikling for virksomheder «
 5. Profilering og synlighed

 Egne indsatser:

 1. Tiltrækning af virksomheder
 2. Stevns Madkulturhus
 3. Et stærkt erhvervsråd – medlemmer og økonomi «

Særlige indsatser på individuelle aftaler:

 1. Turisme «
 2. Tinghuset i Store Heddinge
 3. Stevns som landdistrikt – samarbejde med Udvikling Stevns

Janni Jørgensen spurgte, hvor mange ansatte der er i sekretariatet.

Erhvervschef Thomas Christensen svarede, at der er fire fastansatte (Thomas, Signe, Johan, Jesper) samt en projektmedarbejder Eva, der er ansat i Udvikling Stevns og beskæftiger sig med LAG-projekter.

Planen for indsatsområder blev godkendt af generalforsamlingen.

 1. Fremlæggelse af budget for året herunder fastsættelse af kontingent

Erhvervschefen fremlagde budgettet for 2020, som indstillet af bestyrelsen:

Indtægter

 

Arrangementer – indtægter

               100.000,00

Erhvervsserviceindtægter

                 60.000,00

Stevns Kommune Erhvervsservice

           1.622.865,00

Stevns Kommune Tinghuset

               420.000,00

Udvikling Stevns

               317.500,00

Kontingenter

               300.000,00

Projekt SYL med Erhvervshus Sjælland

               115.000,00

Projekter

                                –  

 

           2.935.365,00

   

Udgifter

 

   

Arrangementer – udgifter

               150.000,00

Erhvervstræf m. Stevns Kommune

                 50.000,00

Erhvervsserviceudgifter

                 80.000,00

Markedsføring

               100.000,00

Personale

           2.160.000,00

Kontor & Administration

               150.000,00

Tinghuset

                 50.000,00

Bestyrelsen

                 20.000,00

Andre omkostninger

                 10.000,00

Projekter SYEL

 

 

           2.770.000,00

   

Total

               165.365,00

Budgettet blev godkendt ved akklamation.

Bestyrelsen fremlagde forslag om at hæve kontingentsatserne med virkning fra 2021, og fremlagde forslag til nye kontingentsatser.

Forslaget blev godkendt ved akklamation.

 1. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Opstillet til bestyrelsen er i alfabetisk orden:

Agate Jul Jensen                       House of Marketing                                           Opstiller

Claus Larsen                              CL Teknik                                                             Opstiller

Dan Rasmussen                       De Forenede Dampvaskerier                           Genopstiller

Finn Rasmussen                       Advokathuset Stevns                                         Genopstiller

Jan Erik Dahl Hansen               Investeringsrådgiver                                         Genopstiller

Jens Hansen                              Mad og Ro                                                           Genopstiller

Steen Brahe Sørensen            FTS Gruppen                                                       Opstiller

Der er valg til 5 pladser i bestyrelsen, og følgende blev valgt ved skriftlig afstemning, hvoraf de fire med flest stemmer er valgt for 2 år, og den med femte flest stemmer er valgt for 1 år:

Agathe Jul Jensen (valgt for 2 år)

Jan Erik Dahl Hansen (valgt for 2 år)

Jens Hansen (valgt for 2 år)

Steen Brahe Sørensen (valgt for 2 år)

Dan Rasmussen (valgt for 1 år)

 1. Valg af 2 suppleanter

Følgende opstillede som suppleanter til bestyrelsen:

Claus Larsen, Finn Rasmussen.

Begge kandidater blev valgt ved akklamation.

Baseret på stemmer ved bestyrelsesvalget blev Claus Larsen 1. suppleant og Finn Rasmussen 2. suppleant.

 1. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af revisor Hans Jørgen Rasmussen, Lokal Revision.

Hans Jørgen Rasmussen, Lokal Revision blev genvalgt ved akklamation.

 1. Eventuelt

Der var ingen punkter til evt.

Dirigenten takkede for god ro og orden og opløste generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling 2019

Referat af Ordinær Generalforsamling i Stevns Erhvervsråd

Onsdag den 13. marts 2019 på Harmonien, Rødvig Hovedgade 2, 4673 Rødvig.

Dagsorden generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Den driftansvarliges beretning
 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 6. Vedtagelse af plan for indsatsområder til fremme af foreningens formål, efter oplæg fra den afgående bestyrelse
 7. Fremlæggelse af budget for året herunder fastsættelse af kontingent
 8. Indkomne forslag
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af 2 suppleanter
 11. Valg af revisor
 12. Eventuelt

Referat:

 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog revisor Steen Kjær som dirigent.

Steen Kjær blev valgs som dirigent ved akklamation.

Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt via e-mail til alle medlemmer den 21. februar 2019, hvilket er med 20 dages varsel. Indkaldelse af generalforsamling sker ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af dagsorden. Indkaldelse kan se via e-mail såfremt medlemmet har angivet en sådan til foreningen.
Alle medlemmer har angivet en mailadresse.

 1. Valg af referent

Bestyrelsen foreslog iværksætter- og virksomhedskonsulent Jesper Yde Knudsen som referent.

Jesper Yde Knudsen blev valgt som referent ved akklamation.

 1. Formandens beretning

Formand Charlotte Mannstaedt aflagde sin beretning for 2018:

Kære medlemmer velkommen til generalforsamling for Stevns Erhvervsråd, 2019.

Jeg har nu siddet som formand i 2 år, og oplever at vi har en virkelig god bestyrelse. Det er en bestyrelse hvor der er vilje og evne til at debattere ret frit, de ting som man synes er vigtige, og hvor alle byder ind og tager ansvar for den opgave vi har, nemlig at tilse, at Stevns Erhvervsråds sekretariat, med Thomas Christensen i spidsen, har nogle gode, klare og brugbare rammer for deres arbejde. Rammer som giver dem rygstød og fokus, så det håber jeg at vi lykkedes med… De har i hvert fald ikke brokket sig…ret meget… ;o)

Bestyrelsens sammensætning og udvikling gennem året

På GF 2018 fik vi to helt nye bestyrelsesmedlemmer valgt ind, nemlig; Dan Rasmussen, De Forenede Dampvaskerier, Christian Jensen, Akademiet for Bevidst Lederskab, og Jan Erik Dahl Hansen, investeringsrådgiver, blev valgt ind igen efter en periode som suppleant.

Lea Ahrenkiel-Frellsen, LAF-regnskab, Jimmy Schrøder, Flemmings Schrøder A/S, Lars Warm, Danske Idrætssvømmehaller, Charlotte Mannstaedt, HANSEN Kitchen ApS, var ikke på valg, og fortsatte alle i bestyrelsen.

Suppleanter blev Finn Rasmussen, Advokathuset Stevns og Henrik Frost, Aut. El-installatør Henrik Frost

Bestyrelsen konstituerede sig på det førstkommende bestyrelsesmøde med Lars Warm som næstformand og undertegnede som formand.

Ved nytår trådte Christian Jensen ud, og Finn Rasmussen trådte ind i stedet.

Således er vi 5 på valg i år: Finn Rasmussen, Lea Ahrenkiel-Frellsen, Jimmy Schrøder, Lars Warm og Charlotte Mannstaedt

Stevns Kommunes repræsentanter er fortsat: Anette Mortensen, borgmester, Mikkel Lundemann, Formand for AET-udvalget, Line Krogh Lay, suppleant og Steen S. Hansen, suppleant

VI udtrykte på GF 2018, at vi ville være særligt opmærksom på, at de politiske repræsentanter ikke kom til at bruge Stevns Erhvervsråd som politisk kampplads, nu hvor de var hele 4 stykker, og dette har da heldigvis ikke været et problem overhovedet. De opfører sig faktisk helt ordentligt, vil jeg sige 😉

Forenklingsudvalget

Regeringen havde nedsat Forenklingsudvalget til at kigge på en ny struktur for den offentlige erhvervsservice, og i april 2018 udkom så deres med spænding ventede rapport. I den stod der blandet andet, at man foreslog det forbudt for kommunerne at finansiere lokal erhvervsservice, da den skulle lægges i et regionalt Erhvervshus fremadrettet. Desuden skulle der etableres øget digital erhvervsservice og et nationalt niveau for større strategiske erhvervsindsatser.

Det med at forbyde kommunerne at finansiere lokal erhvervsservice bragte alle lokale erhvervs-aktører, i hele landet, helt op i det røde felt. Også her kastede vi os ud i kampen, blandt andet ved at være medunderskrivere på et fælles brev til erhvervsministeren, sammen med en massiv mængde af andre erhvervs-aktører i region Sjælland.

Desuden fik Mikkel, Thomas og jeg foretræde for folketingets tværpolitiske udvalg for Landdistrikter, hvor vi forelagde vores syn på det absolut uhensigtsmæssige ved at fratage os på landet muligheden for, at arbejde med den lokale samfundsudvikling via det nære kendskab til virksomhederne, politikere, embedsfolk, foreninger og borgere, og skabe dialog på tværs af disse. Alt det, som er omdrejningspunktet for Stevns Erhvervsråds arbejde. Vi kunne se, at det ville blive komplet umuligt for et par konsulenter i et erhvervshus et sted i regionen, på nogen måde at få en tilsvarende rolle at spille hos os lokalt.

Jeg ville gerne tro at det var vores indsats der var udslagsgivende, men vi har nok ikke gjort det alene… Dansk Erhvervsfremme, De lokale virksomheders enorme opbakning og KL’s kamp gjorde det egentlige udslag. Der blev lyttet på borgen, og det blev lovet, at man ikke ville fratage kommunerne muligheden for fortsat at have lokal erhvervsservice.

Her i starten af året blev det første dialogmøde afholdt i Sorø, hvor vores nye erhvervshus skal ligge, og hvor jeg deltog på vegne af Stevns Erhvervsråd. Stemningen var god og uformel, mens vi talte om, hvordan vi fremadrettet kan sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de lokale aktører og erhvervshusene bliver frugtbar for vores virksomheder.

Strategiseminar

Vi skulle hen i september, før vi fik samlet bestyrelsesflokken til et strategiseminar, som vi afholdt over 2 dage, dog lokalt, så vi sov i hjemme i vores egne senge.

Hensigten med strategiseminarer er dels at få nye bestyrelsesmedlemmer helt med, så de kan sætte stikket i bestyrelsesarbejdet på en relevant måde, og dels at vende erhvervsstrategien, så vi hele tiden bliver skarpere på, hvad der skal til, for at udvikle det stevnske erhvervsliv.

Thomas vil komme nærmere ind på under punkt 6, hvor hanfremlægger bestyrelsens forslag til indsatsområder.

Erhvervspolitikken

Meget af første halvår har handlet om at bidrage til den nye erhvervspolitik.

Sidst på sommeren kom så Stevns Kommunes Erhvervspolitik for perioden 2019-2023.

Og det var, og er stadigvæk, glædeligt, at det er blevet en erhvervspolitik, som så klart og tydeligt afspejler de ønsker og behov, som virksomhederne har givet udtryk for, gennem den proces vi har haft forud for erhvervspolitikkens tilblivelse.

Jeg vil opfordre jer alle til at hente erhvervspolitikken inde på Stevns Kommunes hjemmeside, hvis I ikke har læst den, for det er opmuntrende læsning. Og det at kende den, kan også styrke effekten af den, så bare kom i gang, hvis I ikke har læst den endnu… og genlæs den, hvis I har.

At det er en super god erhvervspolitik er selvfølgelig ikke det samme som, at nu er alt som vi kunne drømme om, fra den ene dag til den anden. Der skal arbejdes for at nå de mål der er sat, både fra Stevns Erhvervsråds side og fra kommunen side, og først og fremmest i fællesskab. Vi skal blive ved med at øve os i at samarbejde, både virksomhederne imellem, samt kommune og erhvervsliv imellem. Vi skal stå sammen om at folde erhvervspolitikken ud i praksis, til glæde for hele det stevnske samfund. Fordi flere lokale jobs i de lokale virksomheder er den korteste vej til øget lokal velfærd.

Økonomi

Lige nu hænger økonomien kun lige akkurat sammen, og fra 2021 kommer vi til at mangle midler, da sekretariatsopgaven for Udvikling Stevns bliver mindre her mod afslutningen af programperioden. Fra 2021 uddeles der ikke flere projektmidler og opgaven bliver alene at hjælpe de sidste projekter i mål.

Stevns Kommune har fastholdt tilskuddet til Stevns Erhvervsråd, hvilket vi er glade for set i lyset af, at kommunerne skal øge deres bidrag til Erhvervshus Sjælland med 60%, i forhold til det tidligere bidrag til Væksthus Sjælland. Der er nemlig mange af vores kolleger der er blevet beskåret som en konsekvens af dette.

For at øge indtægterne kigges der på hvordan vi kan blive en del af, eller ligefrem tage initiativ til, erhvervsfremmende projekter i samarbejde med andre kommuner og Erhvervshus Sjælland med projektmidler fra EU-fonde.

Turismeudvikling

Pr. 1.april starter Niels Frederik Lund som erhvervskonsulent med fokus på turisme. Jeg har mødt Fredrik og glæder mig til at han tager fat. Der er så utrolig meget potentiale i udviklingen af turismen, som kan komme os alle sammen til gode.

Jeg sidder også i bestyrelsen for Verdensarv Stevns, og begejstringen er svær at skjule, når talen falder på det nye besøgscenter. Dette bliver helt uden tvivl et vigtigt omdrejningspunkt for en masse erhvervsudvikling både indenfor den direkte som den indirekte turisme. For kommer der flere overnatningssteder, flere spisesteder og flere attraktioner, bliver der også brug for flere til at gøre rent, flere til at reparere, renovere og bygge op, flere til at dyrke grøntsager og lave mad m.v.

Det er præcis hvad Unesco mener at vi også skal bruge vores Verdensarvsstatus til; nemlig at sørge for, at vi også får økonomisk gevinst ud af vores status.

Og der kommer også snart en ny turismestrategi, hvor der pågår en proces som Stevns Kommune har taget værtskab for, hvor alle aktører har haft mulighed for at komme med input. Således deltager jeg og Thomas i turismeaktørmøder for organisationerne sammen med Verdensarv Stevns, Stevns Turistforening, Østsjællands Museum, Vism (Visit Sjælland-Møn) og Stevns Kommune.

Slutteligt vil jeg takke jer medlemmer for den opbakning I giver gennem jeres medlemskab. I må gerne hjælpe os med at blive endnu flere, så vi står endnu stærkere!

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for de gode debatter og det gode samarbejde

Og sidst, men ikke mindst vil jeg gerne takke sekretariat for jeres utrættelige indsats for de stevnske virksomheder; I skal vide at jeres arbejde er bemærket og værdsat herfra.

Tak.

Formandens beretning blev taget til efterretning uden bemærkninger.

 1. Den driftsansvarliges beretning

Erhvervschef Thomas Christensen fremlagde beretning:

Kære medlemmer.

Stevns Erhvervsråd er en forening i solid drift, hvor vores primære fokus ligger på at levere service og ydelser overfor iværksættere, virksomhed og Stevns Kommune og på at få viden, muligheder og inspiration kommunikeret ud, alt præcis som vi også har gjort de foregående år.

Det er altid rart at have en klar strategi at køre efter, men når vi simultant arbejder på en ny erhvervspolitik, bliver kastet rundt i en ny erhvervsfremmereform og er med i et genbesøg af den turistpolitiske redegørelse mod en klar turismestrategi, så opstår der let usikkerhed om de bolde, som vi har i luften.

Så er det, at fokus bliver på vores kerneformål og vores kerneydelser nemlig at levere solidt og stabilt på vores iværksætterindsat og på vores indsats for udvikling af og støtte til virksomheder. Sådan var 2018.

Samtidig har vi søgt de nye muligheder og budt ind i de nye planer og strukturer, så vi sikrer Stevns Erhvervsråd en fortsat positiv udvikling og en stærk rolle i den nye erhvervsfremmestruktur og under den nye erhvervspolitik.

Vi har været stærkt involveret i udarbejdelsen af den nye erhvervspolitik – både i involveringen af jer virksomheder, i at viderebringe de budskaber, som vi ved I har, og også som skrivende partner sammen med kommunen om at levere de konkrete formuleringer. Vi er glade for den nye politik, som klart afspejler erhvervslivets prioriteter og vores muligheder. Vi er nu i gang med sammen med Stevns Kommune at udarbejde en handlingsplan og lave en prioritering af indsatser over de næste fire år med allokerede ressourcer. Vi afklarer også snitflader og samarbejde med Stevns Kommune, og samarbejdet er godt.

Den nye erhvervsfremmereform er ikke landet indholdsmæssigt endnu, så indtil videre kører vi videre som vi plejer, men også her skal der afklares snitflader her mellem den lokale erhvervsservice, som vi leverer, og det nye Erhvervshus, som bygges ud fra det tidligere Væksthus. Jeg er dog fortrøstningsfuld, da vi har et godt samarbejde i vores region, og vi er den lokale aktør i regionen, der arbejder tættest sammen med Erhvervshuset omkring udvikling af virksomheder. Processen er positiv, og samarbejdet med vores kollegaer i andre kommuner og med det nye Erhvervshus Sjælland virker til at komme styrket ud.

Et eksempel på det samarbejde er vores udviklingsforløb for yngre ejerledere, som de næste tre år får tilført regionale midler og bliver løftet til nye niveauer. Det har vi startet og det driver vi i Stevns Erhvervsråd sammen med Erhvervshuset, og vi får endda penge for det. Det giver mening for virksomhederne, og det giver mening for Erhvervsrådet! Er du vækstorienteret ejerleder under 40 år, så er det her det sner!

Derfor kigger vi også ind i at deltage i flere projekter f.eks. finansieret af EU, og vi har søgt et LAG-projekt i den seneste ansøgningsrunde her i starten af 2019.

For 2018 vil jeg også gerne fremhæve vores iværksætterprogram, hvor vi har fat i iværksætterne fra ide til virksomhed med mange målrettede tilbud. Vi har arbejdet både med individuel udvikling af virksomheder og udvikling af virksomheder i gruppeforløb, men også født nye forløb, som vi skal udfolde mere i 2019.

Genbesøget af den turistpolitiske redegørelse mod en klar turismestrategi kører godt, og en klar fælles strategi på turismeområdet bliver godt. Her glæder jeg mig til, at Niels Frederik Lund starter 1. april. Jeg synes, at vi og Thor Nielsen fik løftet en lang række gode initiativer på turismeområdet i 2018, aktiviteter med værdi i sig selv, og aktiviteter der har skubbet til udviklingen og fokus på turismeområdet, som er et af vores store potentialer. Fra 2019 er vores turismeindsats fokuseret på turismen som erhverv, og vi vil via en kortlægning af værdikæder og erhvervspotentialer arbejde på at realisere de potentialer med udgangspunkt i vores eksisterende virksomheder og via tiltrækning af virksomheder ude fra. Her er overnatningssteder og kommercielle oplevelser i fokus.

Så er jeg ved at være rundt, men vi gerne sige tak til bestyrelsen, som jeg oplevet gør sit til, at vi holder erhvervsrådet i positiv fremdrift, og som jeg synes strækker sig for at understøtte vores arbejde i sekretariatet.

Tak også til hele sekretariatet for at levere en ildsjæleindsats hver dag. I er virkeligt dygtige, og ikke til at slå ud, selvom man må sige, at der er pænt tryk på.

Tak for ordet.

Den driftsansvarliges årsberetning blev taget til efterretning uden bemærkninger.

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Erhvervschef Thomas Christensen gennemgik årsregnskabet for 2018.

Regnskabet viste et resultat på knap 52.000 kr., hvilket er bedre end forventet, og som skyldes at personaleomkostningerne for året viste sig lavere end budgetteret. Overskuddet foreslås overført til egenkapitalen.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden bemærkninger.

 1. Vedtagelse af plan for indsatsområder til fremme af foreningens formål, efter oplæg fra den afgående bestyrelse

Erhvervschef Thomas Christensen redegjorde for bestyrelsens vedtagne plan for indsatsområder til fremme af foreningens formål:

Bestyrelsen arbejder inden for Stevns Erhvervsråds formål med følgende målsætninger:

 • Antallet af private arbejdspladser i Stevns skal stige.
 • Etableringsraten og antallet af private virksomheder i Stevns skal stige.
 • Vurderingen af Stevns kommunes erhvervsvenlighed skal stige.
 • Innovationen blandt de stevnske virksomheder skal stige.
 • Virksomhedernes samlede omsætning og værdiskabelse skal stige.

Til at realisere de mål og Erhvervsrådets formål i øvrigt har bestyrelsen opstillet 11 indsatsområder, hvoraf de fire største indsatser for Erhvervsrådet i 2019 er fremhævet med ”«”:

I samarbejde med Stevns Kommune om Stevns Kommunes Erhvervspolitik:

 1. Samarbejde med Stevns Kommune og Løsningsorienteret sagsbehandling
 2. Fysisk og digital infrastruktur
 3. Iværksætteri «
 4. Forretningsudvikling for virksomheder «
 5. Profilering og synlighed

 Egne indsatser:

 1. Tiltrækning af virksomheder
 2. Stevns Madkulturhus
 3. Et stærkt erhvervsråd – medlemmer og økonomi «

Særlige indsatser på individuelle aftaler:

 1. Turisme «
 2. Tinghuset i Store Heddinge
 3. Stevns som landdistrikt – samarbejde med Udvikling Stevns

Under spørgsmål og debat spurgte Freddie Larsen, om man havde overvejet kontakt med Stevns Turistinformation, som er en gruppe af frivillig på 40 personer, her hvor overvejelser gik på at involvere flere frivillige kræfter i erhvervsrådets arbejde.
Erhvervschef Thomas Christensen svarede, at han havde været i dialog med personer fra gruppen, og at han fortsætter med at have dialog med gruppen, og at de har tilbudt deres hjælpe i turistmæssige sammenhæng.

Planen for indsatsområder blev godkendt af generalforsamlingen.

 1. Fremlæggelse af budget for året herunder fastsættelse af kontingent

Erhvervschefen fremlagde budgettet for 2019, som indstillet af bestyrelsen:

Stevns Erhvervsråd

 

Forslag til budget 2019

 
   

Indtægter

 

Arrangementer

               150.000,00

Erhvervsservice

                 25.000,00

Stevns Kommune Erhvervsservice

           1.166.285,00

Stevns Kommune Turismekonsulent

               550.000,00

Stevns Kommune Tinghuset

               425.000,00

Udvikling Stevns

               300.000,00

Kontingenter

               280.000,00

Projekt SYL med Erhvervshus Sjælland

               115.000,00

Projekter

 

 

           3.011.285,00

   

Udgifter

 

   

Arrangementer

               150.000,00

Erhvervstræf m. Stevns Kommune

                 50.000,00

Erhvervsservice

                 40.000,00

Markedsføring

                 25.000,00

Personale

           2.160.000,00

Kontor & Administration

               150.000,00

Tinghuset

               370.000,00

Bestyrelsen

                 20.000,00

Andre omkostninger

                 10.000,00

Projekter

 

 

           2.975.000,00

   

Total

                 36.285,00

   

Afskrivninger

                 10.000,00

Øget feriepengehensættelse

                                –  

   

Resultat

                 26.285,00

Budgettet blev godkendt ved akklamation.

Formand Charlotte Mannstaedt fremlagde forslag om at hæve kontingentsatserne fra 2020 med 3 % plus nettoprisindekset fra januar 2020.

Forslaget blev godkendt ved akklamation.

 1. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Opstillet til bestyrelsen er i alfabetisk orden:

Charlotte Mannstaedt            TOKRONE ApS                                                     Genopstiller

Jimmy Schrøder                       FLEMMING SCHRØDER A/S                              Genopstiller

Lars Warm                                 DANSKE IDRÆTSSVØMMEHALLER A/S                          Genopstiller

Lea Ahrenkiel-Frellsen            Frellsen ApS                                                        Genopstiller

Finn Rasmussen                       Advokathuset Stevns                                         Genopstiller

Alle kandidater blev valgt ved akklamation.

Idet Finn Rasmussen kom suppleant til indtrædelse i bestyrelsen i sidste periode, er han valgt for 1 år, mens de andre fire er valgt for 2 år.

 1. Valg af 2 suppleanter

Følgende opstillede som suppleanter til bestyrelsen:

Henrik Frost, Aut. Elinstallatør Henrik Frost

Jens Hansen, Livsnyder og Bonderøv

Begge kandidater blev valgt ved akklamation.

 1. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af revisor Hans Jørgen Rasmussen, Lokal Revision.

Hans Jørgen Rasmussen, Lokal Revision blev genvalgt ved akklamation.

 1. Eventuelt

Der var ingen punkter til evt.

Dirigenten takkede for god ro og orden og opløste generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling 2018

Referat af Ordinær Generalforsamling i Stevns Erhvervsråd

Mandag den 19. marts 2018 på Rødvig Kro & Badehotel, Østersøvej 8, 4673 Rødvig.

Dagsorden generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Den driftansvarliges beretning
 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 6. Vedtagelse af plan for indsatsområder til fremme af foreningens formål, efter oplæg fra den afgående bestyrelse
 7. Fremlæggelse af budget for året herunder fastsættelse af kontingent
 8. Indkomne forslag
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af 2 suppleanter
 11. Valg af revisor
 12. Eventuelt

Referat:

 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog revisor Leo Kjeldsmark som dirigent.

Leo Kjeldsmark blev valgs som dirigent ved akklamation.

 1. Valg af referent

Bestyrelsen foreslog iværksætter- og virksomhedskonsulent Jesper Yde Knudsen som referent.

Jesper Yde Knudsen blev valgt som referent ved akklamation.

 1. Formandens beretning

Formand Charlotte Mannstaedt aflagde sin beretning for 2017:

Kære alle fremmødte medlemmer af Stevns Erhvervsråd.

Det er første gang jeg står overfor en større samling af medlemmer i min egenskab af formand for bestyrelsen, så hvis I ikke vidste det før, så ser jeg altså således ud 😉

Det er et år siden jeg blev valgt ind i bestyrelsen, og det har været et begivenhedsrigt år, både på de indre og de ydre linjer.

Bestyrelsens sammensætning

Vi startede med en bestyrelse bestående af:

 • Finn Rasmussen
 • Rasmus Visby
 • Jimmy Schrøder
 • Connie Duedahl
 • Jens Riis, genvalgt, suppleant
 • Borgmester Mogens Haugaard, politisk repræsentant
 • Steen S. Hansen, politisk repræsentant

Og så os 4 nyvalgte:

 • Lars Warm
 • Lea Ahrenkiel-Frellsen
 • Charlotte Mannstaedt
 • Jan Erik Dahl Hansen, suppleant

Vi konstituerede os, hvorved jeg blev formand for bestyrelsen, og Finn Rasmussen blev næstformand.

I juni trak Rasmus Visby sig fra sin bestyrelsespost, hvorefter Jan Erik Dahl Hansen blev forfremmet til at være stemmeberettiget medlem, og i november trak Connie Duedahl sig, hvorefter Jens Riis trådte til som fuldgyldigt medlem, og vi havde dermed brugt kvoten af suppleanter op.

I november 2017 havde vi også kommunalvalg, og da konstitueringen af kommunalbestyrelsen endeligt faldt på plads, fik vi nye politiske repræsentanter i bestyrelsen. Faktisk viste det sig, at den nye flertalsgruppe havde seriøse ambitioner om at gøre noget for erhvervslivet, og derfor gerne ville engagere sig med både 2 repræsentanter og 2 suppleanter.

Denne overvældende interesse måtte vi lige tygge på ved et ekstraordinært bestyrelsesmøde, som endte med at flertallet stemte for, at alle 4 politiske repræsentanter var velkomne til bestyrelsesmøderne, hvis blot vi alle var opmærksomme på at holde møderne fri for partipolitisk polemik. Argumentet for dette var, at denne interesse og vilje til engagement fra politisk side ses som en enestående mulighed for, at skabe fælles fodslag mellem Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune til glæde for erhvervslivet.

De nye politiske repræsentanter er:

 • Borgmester Anette Mortensen
 • Mikkel Lundemann, formand for det nye udvalg, AET (Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme).

Suppleanterne er:

 • Line Krogh Lay
 • Steen S. Hansen

Vi har afholdt i alt 8 bestyrelsesmøder, 1 arbejdsdag + generalforsamling.

Stevns Erhvervsråd repræsentation i andre bestyrelser:

 • Jeg sidder i bestyrelsen for Verdensarv Stevns, hvor Finn Rasmussen er min suppleant
 • Jan Erik Dahl Hansen sidder i bestyrelsen for Turistforeningen/turismesamarbejdet?
 • Finn Rasmussen sidder advisory board for Rekruttering Køge Bugt
 • Christian Bille Larsen, som ikke er medlem af bestyrelsen, foreningens repræsentant i Ungdommens Uddannelses Vejledning – UUV’s repræsentantskab

Bestyrelsens første skridt

Kort efter vores konstituering tog vi en hel arbejdsdag sammen i bestyrelsen, hvor vi fandt frem til fælles værdier for vores arbejde såvel på de indre, som på de ydre linjer og vi arbejdede videre med Accellerator-modellen, som blev præsenteret på sidste års generalforsamling.

Det skabte et godt fundament for vores samarbejde i bestyrelsen samt med sekretariatet, et samarbejde jeg oplever som konstruktivt og frugtbart, med plads til udfordringer og debat i gensidig respekt og med glimt i øjet.

Arbejdsgrupper

Vi har i løbet af året nedsat nogle arbejdsgrupper:

En der arbejdede med Accellerator-modellen og hvilket fokus der skulle prioriteres der

En der arbejder med formuleringen af en styrket vision og mission, hvilket endnu ikke er helt på plads

En der arbejder med alternative indtjeningsmuligheder for foreningen, for at styrke vores økonomi.

Inspirationsture

Der har været 2 inspirationsture, hvor bestyrelsen har haft repræsentanter med i selskab med ansatte i sekretariatet:

En tur til Erhvervscenter Greve om bl.a. deres erhvervs task force og arbejdet med at skabe en erhvervsrettet servicekultur

En tur til Sønderborg, hvor Project Zero (et mål om at blive 100% CO2-neutral i 2020) både kan fungere som ramme og drivkraft for alle udviklingstiltag. Desuden fik vi indblik i deres landsby-initiativer.

Det var i begge tilfælde var det inspirerende, og gode idéer blev taget med hjem og forsøges omsat til stevnske forhold og taget med ind i det fortsatte arbejde med at styrke erhvervsudvikling og lokalsamfund.

Samarbejdsmøder med Teknik & Miljø

Sammen med Birgitte Nielsen, chef for Teknik & Miljø tog jeg et initiativ til et samarbejdsmøde, hvor Stevns Erhvervsråds bestyrelse og sekretariat mødtes med Birgitte og hendes teamledere i begyndelsen af november. Mødet blev faciliteret af Lene Milner Madsen og gik så godt, at alle var enige om at mødes igen.

Derfor mødtes vi igen her i februar, og er nu enige om, at disse møder skal være en fast halvårlig begivenhed, hvor vi løbende kan lære hinanden bedre at kende, og få indsigt i hinandens virkelighed, så vi bliver bedre til at trække i samme retning.

Strategi og erhvervspolitik

Vores arbejde har været fokuseret på i første omgang en udfoldelse af strategien, hvor vi endeligt besluttede at sekretariatet skulle prøve Accelerator-modellen af på fødevarevirksomhederne i første omgang, som et pilotprojekt, så vi alle bliver endnu klogere på, hvordan de næste klynger skal gribes an. Dette vil vor erhvervschef Thomas sikkert komme mere ind på.

Dernæst har vi arbejdet på at skabe kvalificeret input til erhvervspolitikken, hvilket blev præsenteret ved et 2 timer langt møde i torsdags for AET-udvalget. Det var efter min mening et fantastisk møde, der viste at det engagement vi håbede på fra den nye flertalsgruppe, faktisk er tilstede. Jeg er ikke i tvivl om, at vi får et tæt og frugtbart samarbejde med fokus på endnu bedre forhold for virksomhederne i Stevns.

Nu ligger der en proces foran os, hvor politikerne skal beslutte hvordan erhvervspolitikken skal udformes og hvad der skal prioriteres, hvilket vi og sekretariatet stiller os til rådighed for og ser med spænding frem til resultatet af.

Den nye erhvervspolitik forventes klar sidst i juni måned 2018.

Jeg ser frem til det kommende år med store forventninger.

Formandens beretning blev taget til efterretning uden bemærkninger.

 1. Den driftsansvarliges beretning

Erhvervschef Thomas Christensen fremlagde beretning:

På generalforsamlingen sidste år godkendte i de fire indsatsområder:

 1. Stevns Accelerator og acceleratorer – altså tanken med at skyde en kommerciel aktør f.eks. en virksomhed ind mellem en gruppe af virksomheder med synergiskabende produkter og det eller de markeder, som virksomhederne ikke formår eller ønsker at nå selv.
 2. Stevns Erhvervsråd forretningsudvikler virksomheder – altså arbejdet for flere virksomheder i Stevns, og øget vækst i virksomhederne i Stevns gennem forskellige tilbud
 3. Tæt samarbejde med Stevns Kommune om erhvervsudvikling – altså arbejdet for at Stevns er et attraktivt erhvervsområde med et højt serviceniveau og gode rammevilkår sammen med Stevns Kommune.
 4. Stevns Erhvervsråd er en stræk og handlekraftig organisation – altså vores arbejde for at være en velanset, handlekraftig, velkonsolideret og bredt repræsenteret erhvervsforening.

2017 har været et år præget af udfoldelsen af den nye strategi. Vi har arbejdet med at konkretisere acceleratortanken, vi har valgt vores indsatsområde og udfoldet dette til handlingsplaner. Det har krævet en god analyse af mulighederne. Det er ikke så synligt, men et nødvendigt stykke arbejde, så vi sikrer den økonomiske bæredygtighed i vores indsatser – at det vi sætter i søen er blivende og har en effekt. Vi er blevet klar til den nye strategi, og i kan sammenligne det med, hvis I tager jer et konsolideringsår eller et investeringsår. Resultatet af det arbejde vender vi med jer under bestyrelsens forslag til indsatsområder for året.

Samtidigt har vi hele året leveret på;

– iværksætter og virksomhedsvejledningen med Jesper i spidsen

– samarbejdet med Stevns Kommune om at skabe en erhvervsvenlig kommune

– medlemsservice når I ringer ind eller skriver til os

Af disse vil jeg gerne fremhæve vores samarbejde med Stevns Kommune har blandt andet resulteret i et møde om SKATs opdatering af BBR, hvor vi samlede 100 erhvervsdrivende til informationsmøde og i bygge- og anlægsmøder, hvor I hører om kommunens gode brug af lokale leverandører og får et overblik over årets anlægs- og vedligeholdelsesopgaver. Vi inviterer sammen til informationsmøder inden miljøtilsyn, og vi samarbejder i håndteringen om at løse vanskelige sager, hvor virksomhedernes forespørgsler er på kanten eller uden for lovgivningens rammer. Vi holder også sammen det årlige erhvervstræf, som typisk samler 140 virksomheder. I disse måneder samarbejder vi tæt om udarbejdelsen af den ny erhvervspolitik, som formanden også var inden på, og borgmesteren og udvalgsformanden er i gang med op mod 100 virksomhedsbesøg i år.

Turismen

Den største nye tilføjelse til vores indsatser har i 2017 klart været turismen. Her har vores nye turismekonsulent Thor sat gang i rigtigt mange nye initiativer for enten at løfte vores turismevirksomheder eller løfte Stevns som turistdestination. Vi oplever, at turismestrategien og en indsats for turismebranchen går fint i hånd med erhvervsstrategien. Turismen er klart et af de steder, hvor vi har et stort potentiale, som Thor sammen med resten af sekretariatet prøver at løfte med initiativer som turbåd langs klinten, løft af og fokus på de lokale fødevarer, som vores turister efterspørger, synlighed af vores B&B og overnatningssteder, kirsebærvin, hesteturisme og Stevns Watersports for bare at nævne nogle. Thor er også afgørende for turismesamarbejdet og udviklingen i turismegruppen bestående af Stevns Kommune, Stevns Turistforening, Østsjællands Museum, Visit Sydsjælland-Møn, Verdensarv Stevns og Stevns Erhvervsråd.

Thor og Jesper bidrager sammen kraftigt til samarbejdet med Verdensarv Stevns og til partnerprogrammet og produktprogrammet til Stevns Klint.

Tinghuset

Den anden store tilføjelse har været driften af Tinghuset, som vi jo har kontor i. Den indsats står Helle for, og her håber vi, at I enten har oplevet eller har talt med nogen, som har oplevet det høje serviceniveau, som vi prøver at køre her. Tinghuset er blevet et af kommunens store samlings- og aktivitetssteder, og det er vi glade for at have bidraget til.

Markedsføring og synlighed

Jeg mener også, at vi stadig holder et højt niveau af synlighed i vores markedsføring af tilbud til jer og positive fortællinger om erhverv og erhvervsudvikling i Stevns – en indsats som Signe er primus motor på. Her arbejder vi også lige nu hårdt på et nyt årligt erhvervsmagasin, som vi håber I vil tage godt imod.

Et hurtigt overblik over noget af alt det andet

Vi har lanceret Komtilstevns.dk til markedsføring af Stevns på erhvervs- og bosætningsområdet og begyndt at skabe opmærksomhed med #komtilstevns. Følg med der, og bak indsatsen op.

Vi har brugt og bruger noget krudt på udvikling af sekretariatet som et team, så I har så effektivt et sekretariat som muligt.

Vi er med til at drive et udviklingsforløb og netværk for ejerledere under 40 år på tværs af regionen. Kender I vækstorienterede unge ejerledere med minimum 5 ansatte, så sig til.

Jespers har etableret et workshopforløb for virksomheder med fokus på ansættelse sammen med 3 private rådgivere.

Vi har afviklet regionens første One Day, som er et dagsarrangement med fokus på salg og markedsføring i samarbejde med Væksthus Sjælland, som er en god indgang til RaketVækst, som vi i 2017 afviklede nummer 12 i rækken af.

Vi arbejder på at etablere et eller flere iværksætterhuse i Hårlev.

Og, så er vi i gang med acceleratorindsatsen, som vi som sagt præsenterer under bestyrelsens forslag til indsatsområder for året.

INSIGHTS

Vi er også ved at lancere et nyt uddannelsestilbud til jer, som vi har meget store forventninger til, og som vi skal til at tale med jer om. Det hedder INSIGHTS, tager udgangspunkt i en arbejdsrelateret personlighedsprofil og giver dig mulighed for at arbejde mere effektivt med dig som leder, dine medarbejderes engagement, dit teams effektivitet, dit salg og din kundeservice. Du skal deltage i en indledende workshop over en dag i enten ledelse og medarbejderengagement eller salg og kundeservice eller begge, og derefter har du adgang til en lang række workshops inden for de emner, som Jesper og jeg vil udbyde sammen. Bestyrelsen har på jeres vegne investeret i en akkreditering af mig i systemet, så vi kan bruge det i Stevns Erhvervsråd. INSIGHTS ligner det stærkeste værktøj 360 grader rundt om dig som ejerleder, som vi har set, så få en snak med os om det.

Til slut

Til slut vi jeg gerne sige to ting.
Først, så forventer jeg mig meget af 2018. Det er kommet et nyt stærkt politisk fokus på erhverv, som jeg forventer mig meget af. Jeg ser kompetence og vilje til at styrke erhvervsområdet, og det håber jeg, at I som erhvervsliv vil være med til at bakke op. Tænk på det som en ny tid, og læg fortiden bag jer.
Dernæst en stor tak til mit team. Bedre hold kan man ikke ønske sig at spille på. Hver dag arbejder de hårdt for at hjælpe, inspirere og uddanne jer som ejerledere til at skabe den virksomhed, som I ønsker, og som I og Stevns fortjener, så Stevns udvikler sig som attraktivt erhvervsområde og en god kommune.

Og med det en fortsat god generalforsamling til jer alle, og et succesfuldt 2018 for jeres virksomheder.

Den driftsansvarliges årsberetning blev taget til efterretning uden bemærkninger.

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Erhvervschef Thomas Christensen gennemgik kort årsregnskabet for 2016.

Erhvervschefen var ikke tilfreds med et underskud på 22.385 kr., som nu tærer på egenkapitalen, når det var hensigten at forøge denne. Underskuddet skyldes primært omlægning af kontingentfakturering til én gang årligt men også øgede omkostninger til den direkte erhvervsservice og til forøgelsen fra 3 til 5 fastansatte medarbejdere.

Erhvervschefen fremhævede endvidere, at det er meget vanskeligt at ramme inden for 20-40.000 kr. ud af en omsætning på næste 3,2 mio. kr.

Jens Stevns spurgte til, hvorfor der er et underskud på 5.000 kr. på Sparringspartnerne?
Erhvervschef Thomas Christensen redegjorde, at der var tale om en udligning tilbage fra 2016, hvor man havde sekretariatsfunktionen i Stevns Erhvervsråd.

Christian Bille Larsen roste resultatet ved at sige, at ’der er ikke meget at brokke sig over med alt det, I har sat i gang i Erhvervsrådet i 2017’.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

 1. Vedtagelse af plan for indsatsområder til fremme af foreningens formål, efter oplæg fra den afgående bestyrelse

CM og TC redegjorde for bestyrelsens vedtagne plan for indsatsområder til fremme af foreningens formål:

Bestyrelsen arbejder med følgende målsætninger:

 • Etableringsraten og antallet af private virksomheder i Stevns skal stige.
 • Vurderingen af kommunens erhvervsvenlighed skal stige
 • Innovationen skal stige
 • Virksomhedernes samlede omsætning og værdiskabelse skal stige

Til at realisere de mål har bestyrelsen opstillet fire indsatsområder:

 1. En accelerator/klyngeindsats på fødevarer, brugskunst, møbler, interiør og oplevelser.
 2. Forretningsudvikling af virksomheder herunder iværksættere
 3. Samarbejde med Stevns Kommune om erhvervsudvikling
 4. Markedsføring og branding for synlige tilbud, en synlig indsats og et synligt Stevns

Christian Jensen foreslog i forbindelse med præsentation af fødevareacceleratoren at indgå samarbejde med Madsamling.

Henrik Weiergang opfordrede til i øvrigt at tænke kalk og kridt ind som materialer i acceleratormodellen.

Erling Sørvin spurgt, om ikke det er lidt at gå med krykker, hvis man starter sådan et fødevarecenter i et gammelt mejeri, og om ikke det ville være billigere og bedre at bygge nyt – nyt design, ny arkitektur mv.

Jens Stevns tilføjede, at der findes mange eksisterende kvadratmeter, som er velegnede.

Carsten Joost spurgte, om det virkelig er Stevns Erhvervsråds opgave at lave et center, hvor man kan komme og høvle et bræt, og om ikke man burde fokusere på andre områder som f.eks. turisme.
Erhvervschefen redegjorde for det samlede potentiale, som han og bestyrelsen ser i fødevarer, brugskunst, møbler, interiør og oplevelser, der med et Stevns Klint UNESCO Verdensarvsstempel vil have internationale perspektiver og samtidig løfte på lokale ressourcer, kompetencer og potentialer.
Lars Warm supplerede med et bredere perspektiv om, at fødevareindsatsen er begyndelsen på at arbejde med acceleratormetoden, som gerne skal virke på en lang række andre brancheområder på længere sigt.
Charlotte Mannstaedt supplerede yderligere ved at understrege, at fødevaredelen af acceleratoren både er en erhvervsindsats og en turismeindsats.
Erhvervschefen opfordrede i øvrigt til at komme med forslag til andre fokusområder.

Christian Jensen fremhævede sin enighed med Carsten Joost og understregede, at efter hans mening vil der være mere effekt i at arbejde på tiltrækning af virksomheder til den ledige erhvervsjord i Hårlev.

Søren K Hansen nævnte, at man kan tage prisen på det nedlagte mejeri og gange med 3 for at kende prisen på renoveringen.
Erhvervschefen medgav, at det også var hans opfattelse, at der skulle ganges med 3-4 før man var færdig.

Karl Peter Andersen spurgte til en indsats for flere overnatningspladser for turister.
Erhvervschefen understregede, at det fortrinsvis er VISMs opgave at tiltrække turister. I Stevns Erhvervsråd arbejder man med at få dem til at blive længere og bruge flere penge, når de er her. Thor Nielsen, der er turismekonsulent, arbejder desuden med stort fokus på at få både nye og eksisterende virksomheder til at skabe flere overnatningspladser.

Anders Lund spurgte til i hvor høj grad indsatsområdet på samarbejde med kommunen er møntet på at få erhvervsvenligheden jf. DIs analyse op.
Erhvervschefen forklarede, at det er de sådan set ikke. De er primært møntet på at skabe et bedre samarbejde mellem virksomhederne og kommunen. Det er naturligvis et håb, at det også kan have positiv afsmitning på virksomhedernes opfattelse af kommunes erhvervsvenlighed.

Anders Ullersted foreslog at gøre det mulig midlertidigt at omdanne privat beboelse til erhvervsejendom uden at være forhindret i at ændre tilbage – det stoppede ham selv i at forsøge at skabe flere overnatningspladser.

John Bøjlund savnede fokus på Kriegers Flak Vindmøllepark og understøttelse af Kriegers Flak Servicegroup.
Erhvervschefen betragtede Kriegers Flak Servicegroup som en selvkørende forening, der løfter opgaven egenhændigt.
Charlotte Mannstaedt opfordrede til, at foreningen til en hver tid kan komme og bede om opbakning til konkrete initiativer eller aktiviteter.

Planen for indsatsområder blev godkendt af generalforsamlingen.

 1. Fremlæggelse af budget for året herunder fastsættelse af kontingent

Erhvervschefen fremlagde budgettet for 2018:

Stevns Erhvervsråd

 

Forslag til budget 2018

 
   

Indtægter

 

Arrangementer & Erhvervsservice

               160.000,00

Stevns Kommune Erhvervsservice

           1.180.488,00

Stevns Kommune Turismekonsulent

               400.000,00

Stevns Kommune Tinghuset

               433.000,00

Stevns Turistforening

               150.000,00

Udvikling Stevns

               300.000,00

Kontingenter

               320.000,00

Projekter

               100.000,00

Stevns Accelerator

 *

 

           3.043.488,00

   

Udgifter

 

   

Arrangementer & Erhvervsservice

               200.000,00

Markedsføring

                 25.000,00

Personale

           2.151.840,00

Kontor & Administration

               145.000,00

Tinghuset

               389.080,00

Andre omkostninger

                 10.000,00

Projekter

               100.000,00

Stevns Accelerator

 *

 

           3.020.920,00

   

Total

                 22.568,00

   

Afskrivninger

                 10.000,00

Øget feriepengehensættelse

 
   

Resultat

                 12.568,00

‘* Der forventes en posistiv økonomisk effekt for Stevns Erhvervsråd på mellemregninger med Stevns Accelerator, men da model, struktur og aftaler først skal på plads, og på nuværende tidspunkt er helt ukendt, er der ikke medtaget effekt på budgettet. Forholdet mellem indtægter og udgifter er derfor heller ikke kendt.

Budgettet blev godkendt ved akklamation.

Charlotte Mannstaedt fremlagde forslag om at hæve kontingentsatserne med 3 % plus nettoprisindekset fra 2019.

Jan Erik Dahl Hansen supplerede med, at det er bestyrelsens ambition, at der skal være mange flere medlemmer.

Forslaget blev godkendt ved akklamation.

 1. Indkomne forslag

Bestyrelsen stillede forslag til vedtægtsændring som følger:

Nuværende ordlyd:

 • 5 Ledelse

Erhvervsrådet ledes af en bestyrelse bestående af et ulige antal medlemmer, dog maksimalt 9 medlemmer. 2 medlemmer udpeges af og blandt Stevns kommunes kommunalbestyrelse, øvrige medlemmer vælges på

generalforsamlingen.

Forslag til fremtidig ordlyd:

 • 5 Ledelse

Erhvervsrådet ledes af en bestyrelse bestående af maksimalt 9 medlemmer. 2 medlemmer udpeges af og blandt Stevns kommunes kommunalbestyrelse, øvrige medlemmer vælges på generalforsamlingen.

Bestyrelsen har i de seneste to bestyrelsesår oplevet bestyrelsesmedlemmer, der har forladt bestyrelsen i løbet af bestyrelsesåret. I takt hermed indtræder suppleanterne naturligt i bestyrelsen. Der er dog opstået både mulige og reelle situationer, hvor reglen om et ulige antal medlemmer ikke har kunnet overholdes ved erstatning af et bestyrelsesmedlem med en suppleant. Dette har forsaget motivationen for at kigge på mulige løsninger. Bestyrelsen vurderer, at denne vedtægtsændring er den mest hensigtsmæssige fremgangsmåde til at løse en potentielt vedtægtsstridig situation. Et ulige antal medlemmer af bestyrelsen er ikke afgørende for bestyrelsens arbejde. Andre greb til at sikre et ulige antal bestyrelsesmedlemmer i alle situationer vil være for omfattende eksempelvis ekstraordinære generalforsamlinger.

Christian Bille Larsen spurgte, om man ikke bare kunne skrive på en linje, at i tilfælde af stemmelighed har bestyrelsesformanden to stemmer.

Erhvervschefen redegjorde for, at det tidligere har været oppe i bestyrelsen, og at det ikke fandt flertal.

Vedtægtsændringen blev godkendt ved akklamation.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Opstillet til bestyrelsen er i alfabetisk orden:

Christian Jensen                       Opstiller                                     Akademiet for Bevidst Lederskab

Dan Rasmussen                       Opstiller                                     Store Heddinge Dampvaskeri/DFD

Finn Rasmussen                       Genopstiller                              Advokathuset Stevns

Jan Erik Dahl Hansen               Genopstiller                              Investeringsrådgiver

Jens Riis                                     Genopstiller                              ScienceVision ApS

Kandidaterne præsenterede kort sig selv.

Følgende blev valgt ved skriftlig afstemning:

Christian Jensen, Akademiet for Bevidst Lederskab

Dan Andersen, De Forenede Dampvaskerier Store Heddinge Dampvaskeri

Jan Erik Dahl Hansen, Finansiel Rådgiver

 1. Valg af 2 suppleanter

Følgende opstillede som suppleanter til bestyrelsen:

Finn Rasmussen, Advokathuset Stevns

Henrik Frost, Aut. Elinstallatør Henrik Frost

Finn Rasmussen, Advokathuset Stevns og Henrik Frost, Aut. Elinstallatør Henrik Frost blev valg ved akklamation.

 1. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af revisor Hans Jørgen Rasmussen, Lokal Revision.

Hans Jørgen Rasmussen, Lokal Revision blev genvalgt ved akklamation.

 1. Eventuelt

Der var ingen punkter til evt.

Dirigenten takkede for god ro og orden og opløste generalforsamlingen.

Spørgsmål til bestyrelsen

Kontakt mig

Lars Warm

Lars Warm

Formand

Danske Idrætssvømmehaller
Juellingevej 18, 4653 Karise

      

Nyhedsbrev

Modtag relevant og nyttig viden om virksomhedsdrift og vores mange arrangementer.

Tilmeld dig erhvervsrådets nyhedsbrev.

Vores viden er din fordel

Mød erhvervsrådet

Thomas Christensen

Thomas Christensen

Erhvervschef

Cathleen Diana Pedersen

Cathleen Diana Pedersen

Turismekonsulent

Marie Bisschop-Thomsen

Marie Bisschop-Thomsen

Kommunikations- og Marketingkonsulent

Mette Lerdorf

Mette Lerdorf

Projektkonsulent

Katharina Maj Ottosen

Katharina Maj Ottosen

Projektleder Stevns Outdoor

Peter Bisgaard

Peter Bisgaard

Forretningsudvikler

Netværk, viden og fællesskab

Bliv en del af noget større på Stevns

Medlemmer

Årlige arrangementer

%

Genialt

Skyd genvej til viden og netværk

Meld dig ind i Stevns Erhvervsråd

Som medlem af Stevns Erhvervsråd har du nem adgang til en lang række fordele, spændende arrangementer og et stort lokalt netværk af lokale erhvervsdrivende.

Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt. Vi glæder os til at byde dig velkommen som medlem af Stevns Erhvervsråd.

14 + 1 =

Kontakt

Stevns Erhvervsråd
Tinghuset
Algade 8
4660 Store Heddinge

Telefon: 24 76 40 01
E-mail: info@stevnserhvervsraad.dk

CVR. nr. 34001227

Links