Bestyrelsesarbejde

Vedtægter for Stevns Erhvervsråd

 § 1 Navn og hjemsted 

Erhvervsrådet er en forening med hjemsted i Stevns kommune. 

Erhvervsrådet omfatter Stevns kommune. 

 

§ 2 Formål 

Erhvervsrådets formål er at skabe netværk og samarbejde mellem virksomheder med interesse i erhvervsudviklingen i Stevns kommune. 

Erhvervsrådets skal løbende arbejde for at give et løft til virksomhederne ved blandt andet at: 

  • samle og understøtte netværk og samarbejde mellem virksomheder med interesse i erhvervsudviklingen i Stevns kommune. 
  • understøtte videndeling mellem erhvervsrådets medlemmer og mellem virksomhederne med interesse i erhvervsudviklingen i Stevns kommune generelt. 
  • opsamle behov fra erhvervslivet om kompetenceudvikling og få planlagt og afviklet de nødvendige tiltag. 
  • være bindeled mellem Stevns Kommune og erhvervslivet i alle relevante anliggender og holde kommunikationen flydende begge veje. 
  • være erhvervslivets kontakt til relevante parter, samt til pressen. 
  • udfordre og fastholde Stevns kommune på den erhvervspolitiske strategi. 
  • indgå i tæt samarbejde med andre erhvervsaktører i og udenfor Stevns Kommune. 
  • markedsføre stevnsk erhvervsliv generelt. 

 

§ 3 Medlemmer 

Erhvervsrådets kan i sin medlemskreds optage erhvervsvirksomheder med interesse i erhvervsudviklingen i Stevns kommune. Desuden kan institutioner, organisationer og enkeltpersoner optages som medlemmer.

Spørgsmål til bestyrelsen

Kontakt mig

Lars Warm

Lars Warm

Formand

Danske Idrætssvømmehaller
Juellingevej 18, 4653 Karise

lw@dish.as
+4550551578

§ 4 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter beslutning af mindst halvdelen af bestyrelsen eller hvis en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden.

Indkaldelse af generalforsamling sker ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af dagsorden. Indkaldelse kan se via e-mail såfremt medlemmet har angivet en sådan til foreningen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen.

Materiale vedrørende indkomne forslag og vedtægtsændringer udsendes senest 8 dage før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen giver ethvert medlemskab adgang til én eller flere deltagere. Hvert medlem har én stemme.

På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Den driftansvarliges beretning

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

6. Fremlæggelse af budget for året herunder fastsættelse af kontingent

7. Indkomne forslag

8. Vedtagelse af plan for indsatsområder til fremme af foreningens formål, efter oplæg fra den afgående bestyrelse

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

10. Valg af 2 suppleanter

11. Valg af revisor

12. Eventuelt

 

§ 5 Ledelse

Erhvervsrådet ledes af en bestyrelse bestående af maksimalt 9 medlemmer. 2 medlemmer udpeges af og blandt Stevns kommunes kommunalbestyrelse, øvrige medlemmer vælges på generalforsamlingen.

Ingen borgmester eller kommunalbestyrelsesmedlem kan vælges til formand.

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. Halvdelen af de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Ved den stiftende generalforsamling vælges først 3 medlemmer, der modtager valg for 2 år. Dernæst vælges det antal medlemmer, der vælges for det første år.

Der vælges 2 suppleanter, der er på valg hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand samt udarbejder selv sin forretningsorden.

 

§ 6 Drift

Bestyrelsen kan ansætte en driftsansvarlig, som leder Erhvervsrådet efter de af bestyrelsen fastsatte retningsliner og efter reglerne i vedtægterne.

Den driftsansvarlige ansætter og afskediger Erhvervsrådets personale efter forud at have indhentet bestyrelsens samtykke.

Ansætter bestyrelsen ikke en driftsansvarlig er formanden for bestyrelsen at betragte som driftsansvarlig.

 

§ 7 Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte stående og midlertidige projektgrupper og udvalg, hvis kommissorium

fastsættes af bestyrelsen, der holdes løbende orienteret om projektgruppernes/udvalgenes virksomhed.

 

§ 8 Regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret.

Der aflægges regnskab på den ordinære generalforsamling.

Regnskabet skal revideres af en registreret eller autoriseret revisor.

 

§ 9 Vedtægtsændringer

Beslutninger om vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer, eller

almindeligt flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

 

§ 10 Opløsning

Opløsning af Erhvervsrådet kan alene besluttes af to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, såfremt 2/3 af afgivne stemmer på begge generalforsamlinger er for opløsningen.

Ved ophør tilfalder formuen den erhvervsudviklingsaktivitet, der opnår majoriteten af stemmerne på den endelige opløsende generalforsamling. Det påhviler den til enhver tid siddende formand at efterleve beslutningen. Såfremt der ikke fremkommer forslag om formuens anvendelse, kan Stevns kommunes kommunalbestyrelse beslutte, at formuen skal anvendes til erhvervsservice- eller erhvervsudviklingsaktiviteter.

 

§ 11 Tegningsret

Erhvervsrådet tegnes af den samlede bestyrelse eller af den driftsansvarlige sammen med formanden og et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

§ 12 Vedtagelse

Således vedtaget på generalforsamlingen den 6. oktober 2011.

Revideret på ordinær generalforsamling den 21. marts 2013.

Skyd genvej til viden og netværk

Meld dig ind i Stevns Erhvervsråd

Som medlem af Stevns Erhvervsråd har du nem adgang til en lang række fordele, spændende arrangementer og et stort lokalt netværk af lokale erhvervsdrivende.

Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt. Vi glæder os til at byde dig velkommen som medlem af Stevns Erhvervsråd.

11 + 13 =

Kontakt

Stevns Erhvervsråd
Tinghuset
Algade 8
4660 Store Heddinge

Telefon: 24 76 40 01
E-mail: info@stevnserhvervsraad.dk

CVR. nr. 34001227

Links